Văn bản Kiểm lâm & Liên quan

6 tháng 5, 2014

STT

Ngày đăng:

Tên

Số hiệu

 1 

05/08/2013

Quyết định số 1739/QĐ-BNN-TCLN ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố diện tích rừng toàn quốc năm 2012

1739/QĐ-BNN-TCLN

Tên file:  hientrangrung_2012 (1).zip
Dung lượng:  254,369 bytes   -   Số lần tải xuống:  603

 

 2 

17/04/2013

Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15/4/2013 phê duyệt tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016

594/QĐ-TTg

       

Tên file:  QD594.pdf
Dung lượng:  376,217 bytes   -   Số lần tải xuống:  1153

 

 3 

13/10/2012

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ

39/2012/QĐ-TTg

       

Tên file:  39-2012-QD-TTg.pdf
Dung lượng:  370,242 bytes   -   Số lần tải xuống:  2636

 

 4 

07/09/2012

Quyết định số 2089/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố số liệu hiện trạng rừng tòan quốc

2089

       

Tên file:  QD2089.pdf
Dung lượng:  1,826,816 bytes   -   Số lần tải xuống:  1643

 

 5 

10/07/2012

Quyết định 799/QĐ-TTg ngày 27/6/2012 của Chính phủ Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về "Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng cacbon

799/QĐ-TTg

       

Tên file:  799.pdf
Dung lượng:  761,184 bytes   -   Số lần tải xuống:  931

 

 6 

06/06/2012

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng

24/2012/QĐ-TTg

       

Tên file:  24-2012-QD-TTg.pdf
Dung lượng:  464,549 bytes   -   Số lần tải xuống:  1719

 

 7 

22/05/2012

Quyết định 1125/QĐ-BNN-TCLN ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định tạm thời về quản lý nguồn kinh phí duy tu, bảo dưỡng các công trình phục vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và bảo tồn thiên nhiên.

1125/QĐ-BNN-TCLN

       

Tên file:  QD_duy_tu_bao_duong.pdf
Dung lượng:  6,016,122 bytes   -   Số lần tải xuống:  1202

 

 8 

13/02/2012

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng

07/2012/QĐ-TTg

       

Tên file:  QD07.pdf
Dung lượng:  1,341,007 bytes   -   Số lần tải xuống:  7694

 

 9 

08/02/2012

Quyết định số 205/QĐ-BNN-TCCB ngày 07/2/2012 thành lập văn phòng ban chỉ đạo nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020

205/QĐ-BNN-TCCB

       

Tên file:  205tccb.pdf
Dung lượng:  139,707 bytes   -   Số lần tải xuống:  2588

 

 10 

08/02/2012

Quyết định về việc thí điểm chia sẻ lợi ích trong quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng đặc dụng

126/QĐ-TTg

       

Tên file:  QD_126.pdf
Dung lượng:  415,434 bytes   -   Số lần tải xuống:  2095

 

 11 

16/09/2011

Quyết định số 1828/QĐ-BNN-TCLN ngày 11/8/2011 về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2010

1828/QĐ-BNN-TCLN

       

Tên file:  QD1828.pdf
Dung lượng:  367,375 bytes   -   Số lần tải xuống:  1761

 

 12 

22/06/2011

Quyết định phân công lãnh đạo Cục Kiểm lâm

        

Tên file:  QDLDCuc11.doc
Dung lượng:  52,224 bytes   -   Số lần tải xuống:  2731

 13 

14/01/2011

Quyết định số 3569/QĐ-BNN-TCCB ngày 31/12/2010 phê duyệt đề án " đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công chức kiểm lâm giai đoạn 2011-2015"

 

Tên file:  De an dao tao KL.doc
Dung lượng:  279,040 bytes   -   Số lần tải xuống:  2983

 

 14 

14/09/2010

Quyết định số 262/QĐ-TCLN-KL ngày 13/9/2010 của Tổng cục Lâm nghiệp Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Cục Kiểm lâm và Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và chỉ đạo hoạt động của Hạt Kiểm lâm VQG

262/QĐ-TCLN-KL

       

Mô tả Quyết định số 262/QĐ-TCLN-KL ngày 13/9/2010 của Tổng cục Lâm nghiệp Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Cục Kiểm lâm và Vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và chỉ đạo hoạt động của Hạt Kiểm lâm VQG
Tên file:  Quychephoihop_KL_VQG.doc
Dung lượng:  73,728 bytes   -   Số lần tải xuống:  1884

 

 15 

09/08/2010

Quyết định số 2140/QĐ-BNN-TCLN ngày 9/8/2010 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc công bố hiện trạng rừng năm 2009

2140/QĐ-BNN-TCLN

       

Mô tả Quyết định số 2140/QĐ-BNN-TCLN ngày 9/8/2010 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc công bố hiện trạng rừng năm 2009
Tên file:  QD cong bo DBR 2009.doc
Dung lượng:  65,536 bytes   -   Số lần tải xuống:  2391

 

 16 

12/05/2010

Quyết định phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Cục Kiểm lâm

607 /QĐ-KL-VP

       

Mô tả QUYẾT ĐỊNH
Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Cục Kiểm lâm
Tên file:  QDphanconglanh dao10.doc
Dung lượng:  48,128 bytes   -   Số lần tải xuống:  2749

 

 17 

11/05/2010

Quyết định số 597/QĐ-KL-VP ngày 6/5/2010 của Cục trưởng Cục Kiểm lâm về Chức năng, nhiệm vụ và biên chế các Phòng, Đội và Văn phòng thuộc Cục Kiểm lâm

597/QĐ-KL-VP

       

Mô tả Quyết định số 597 /QĐ-KL-VP ngày 6/5/2010 của Cục trưởng Cục Kiểm lâm về Chức năng, nhiệm vụ và biên chế các Phòng, Đội và Văn phòng thuộc Cục Kiểm lâm
Tên file:  QDCNNV597.10.doc
Dung lượng:  71,680 bytes   -   Số lần tải xuống:  2885

 

 18 

02/05/2010

Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng

186/2006/QĐ-TTg

       

Mô tả Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng
Tên file:  QD_186_TTg.doc
Dung lượng:  186,368 bytes   -   Số lần tải xuống:  6478

 

 19 

27/04/2010

Quyết định số 537/QĐ-KL-VP ngày 27/4/2010 của Cục Kiểm lâm Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm vùng I

537/QĐ-KL-VP

       

Mô tả Quyết định số 537/QĐ-KL-VP ngày 27/4/2010 của Cục Kiểm lâm Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm vùng I
Tên file:  QD KLV I.doc
Dung lượng:  58,368 bytes   -   Số lần tải xuống:  1419

 

 20 

27/04/2010

Quyết định số 538/QĐ-KL-VP ngày 27/4/2010 của Cục Kiểm lâm Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm vùng II

538/QĐ-KL-VP

       

Mô tả Quyết định số 538/QĐ-KL-VP ngày 27/4/2010 của Cục Kiểm lâm Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm vùng II
Tên file:  QD KLV II.doc
Dung lượng:  57,344 bytes   -   Số lần tải xuống:  1485

 

 21 

27/04/2010

Quyết định số 539/QĐ-KL-VP ngày 27/4/2010 của Cục Kiểm lâm Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm vùng III

539/QĐ-KL-VP

       

Mô tả Quyết định số 539/QĐ-KL-VP ngày 27/4/2010 của Cục Kiểm lâm Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm vùng III
Tên file:  QD KLV III.doc
Dung lượng:  56,320 bytes   -   Số lần tải xuống:  1285

 

 22 

22/04/2010

Quyết định số 38/QĐ-TCLN-VP ngày 22/4/2010 của Tổng cục Lâm nghiệp Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm

38/QĐ-TCLN-VP

       

Mô tả Quyết định số 38/QĐ-TCLN-VP ngày 22/4/2010 của Tổng cục Lâm nghiệp Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm
Tên file:  38-QD-TCLN-VP.doc
Dung lượng:  77,312 bytes   -   Số lần tải xuống:  3018

 

 23 

19/04/2010

Quyết định số 22/QĐ-TCLN-VP ngày 07/4/2010 của Tổng cục Lâm nghiệp Ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục Lâm nghiệp

22/QĐ-TCLN-VP

       

Mô tả Quyết định số 22/QĐ-TCLN-VP ngày 07/4/2010 của Tổng cục Lâm nghiệp Ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục Lâm nghiệp
Tên file:  41131942010.doc
Dung lượng:  224,256 bytes   -   Số lần tải xuống:  1147

 

 24 

16/04/2010

Quyết định số 28/QĐ-TCLN-VP ngày 15/4/2010 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc phân công Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp

28/QĐ-TCLN-VP

       

Mô tả Quyết định số 28/QĐ-TCLN-VP ngày 15/4/2010 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc phân công Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp
Tên file:  28-QD-TCLN-VP.pdf
Dung lượng:  513,336 bytes   -   Số lần tải xuống:  2492

 25 

28/01/2010

Quyết định số 04/2010/QĐ-TTG ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

04/2010/QĐ-TTG

Mô tả Quyết định số 04/2010/QĐ-TTG ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tên file:  QD4TTG.pdf
Dung lượng:  391,985 bytes   -   Số lần tải xuống:  4831

 

 26 

23/10/2009

Quyết định số 1698/QĐ-TTg ngày 20/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ Thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2010 - 2015

1698/QĐ-TTg

       

Mô tả Thủ tướng Chính phủ Thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2010 - 2015
Tên file:  QD1698TTG.pdf
Dung lượng:  94,216 bytes   -   Số lần tải xuống:  1994

 

 27 

24/03/2009

Quyết định số 39/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và lực lượng dân quân tự vệ trong công tác bảo vệ rừng

39/2009/QĐ-TTg

       

Mô tả Quyết định số 39/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và lực lượng dân quân tự vệ trong công tác bảo vệ rừng
Tên file:  Quyche.pdf
Dung lượng:  868,439 bytes   -   Số lần tải xuống:  4135

 

 28 

24/03/2009

Quyết định số 112 /2008/QĐ-BNN Về việc ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng,

112 /2008/QĐ-BNN

       

Mô tả Quyết định số 112 /2008/QĐ-BNN Về việc ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng,
Tên file:  QD112 DMGR.zip
Dung lượng:  743,198 bytes   -   Số lần tải xuống:  2747

 

 29 

24/09/2008

Quyết định số 2370 QĐ/BNN- KL ngày 05/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt Đề án về chương trình đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam giai đoạn 2008 - 2020

2370 QĐ/BNN- KL

       

Mô tả Quyết định số 2370 QĐ/BNN- KL ngày 05/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt Đề án về chương trình đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam giai đoạn 2008 - 2020
Tên file:  dean_rungdacdung.zip
Dung lượng:  117,456 bytes   -   Số lần tải xuống:  1243

 

 30 

24/09/2008

Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành mẫu Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá

1118/2008/QĐ-BKH

       

Mô tả Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành mẫu Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá
Tên file:  1118_2008_QD-BKH_08 Mau ho so moi thau mua sam hang hoa(ban moi).pdf
Dung lượng:  2,128,568 bytes   -   Số lần tải xuống:  19002

 

 31 

24/09/2008

Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH ngày 15/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu

1068/2008/QĐ-BKH

       

Mô tả Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH ngày 15/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu
Tên file:  mau_tham_dinh.doc
Dung lượng:  163,840 bytes   -   Số lần tải xuống:  1440

 

 32 

27/08/2008

Quyết định số 197/2005/QĐ-BNN-KL hướng dẫn xây dựng phương án PCCCR cấp tỉnh

        

Tên file:  QD 197_2005 Huongdan-XDPAPCCCR.doc
Dung lượng:  66,048 bytes   -   Số lần tải xuống:  3912

 

 33 

27/08/2008

Quyết định số 02/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm" giai đoạn 2007-2010

        

Tên file:  QD 02-2007-TTg.doc
Dung lượng:  141,824 bytes   -   Số lần tải xuống:  1656

 

 34 

13/08/2008

Đề án về chương trình đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam giai đoạn 2008 – 2020

        

Tên file:  Dean RDD 2008 chinh sua1.doc
Dung lượng:  537,600 bytes   -   Số lần tải xuống:  1330

 

 35 

13/08/2008

Quyết định phê duyệt Đề án về chương trình đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam giai đoạn 2008 – 2020

        

Tên file:  QD de an RDD 2008.doc
Dung lượng:  195,072 bytes   -   Số lần tải xuống:  1052

 

 36 

21/07/2008

Quyết định 197/QĐ/BNN-KL ngày 27/01/2005 về Hướng dẫn xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng cấp tỉnh

        

Tên file:  QD197_BNN_2005.zip
Dung lượng:  755,613 bytes   -   Số lần tải xuống:  1533

37 

27/06/2008

Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Ban hành kèm theo Quyết định số 74 /2008/QĐ-BNN ngày 20 tháng 6 năm 2008 của Bộ NN và PTNT)

 

Tên file:  Danh muc CITES .doc
Dung lượng:  2,216,960 bytes   -   Số lần tải xuống:  4334

 

 38 

27/06/2008

Quyết định số 74/2008/QĐ-BNN Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

        

Tên file:  Quyet dinh 74 .doc
Dung lượng:  59,392 bytes   -   Số lần tải xuống:  2223

 

 39 

20/06/2008

Quyết định số 1868/QĐ-BNN-KL ngày 20/6/2008 phê duyệt cấp trang phục Kiểm lâm cho cán bộ, công chức, viên chức của Vườn Quốc gia thuộc Cục Kiểm lâm

1868/QĐ-BNN-KL

       

Mô tả Quyết định số 1868/QĐ-BNN-KL ngày 20/6/2008 phê duyệt cấp trang phục Kiểm lâm cho cán bộ, công chức, viên chức của Vườn Quốc gia thuộc Cục Kiểm lâm
Tên file:  QD1868Trangphuc.doc
Dung lượng:  33,280 bytes   -   Số lần tải xuống:  1413

 

 40 

17/06/2008

Quyết định số 576/QĐ/KL- VP ngày 17/6/2008 của Cục Kiểm lâm Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia Yok Don

576/QĐ/KL- VP

       

Mô tả Quyết định số 576/QĐ/KL- VP ngày 17/6/2008 của Cục Kiểm lâm Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia Yok Don
Tên file:  QDCNNVYokdon.doc
Dung lượng:  52,224 bytes   -   Số lần tải xuống:  1201

 

 41 

17/06/2008

Quyết định số 575/QĐ/KL- VP ngày 17/6/2008 của Cục Kiểm lâm Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia Tam Đảo

575/QĐ/KL- VP

       

Mô tả Quyết định số 575/QĐ/KL- VP ngày 17/6/2008 của Cục Kiểm lâm Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia Tam Đảo
Tên file:  QDCNNVTamdao.doc
Dung lượng:  52,736 bytes   -   Số lần tải xuống:  789

 

 42 

17/06/2008

Quyết định số 574/QĐ/KL- VP ngày 17/6/2008 của Cục Kiểm lâm Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia Cúc Phương

574/QĐ/KL- VP

       

Mô tả Quyết định số 574/QĐ/KL- VP ngày 17/6/2008 của Cục Kiểm lâm Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia Cúc Phương
Tên file:  QDCNNVCucphuong.doc
Dung lượng:  52,736 bytes   -   Số lần tải xuống:  800

 

 43 

17/06/2008

Quyết định số 573/QĐ/KL- VP ngày 17/6/2008 của Cục Kiểm lâm Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia Cát Tiên

573/QĐ/KL- VP

       

Mô tả Quyết định số 573/QĐ/KL- VP ngày 17/6/2008 của Cục Kiểm lâm Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia Cát Tiên
Tên file:  QDCNNVCattien.doc
Dung lượng:  52,736 bytes   -   Số lần tải xuống:  804

 

 44 

17/06/2008

Quyết định số 571/QĐ/KL- VP ngày 17/6/2008 của Cục Kiểm lâm Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia Ba Vì

571/QĐ/KL- VP

       

Mô tả Quyết định số 571/QĐ/KL- VP ngày 17/6/2008 của Cục Kiểm lâm Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia Ba Vì
Tên file:  QDCNNVBavi.doc
Dung lượng:  52,736 bytes   -   Số lần tải xuống:  575

 

 45 

17/06/2008

Quyết định số 572/QĐ/KL- VP ngày 17/6/2008 của Cục Kiểm lâm Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia Bạch Mã

572/QĐ/KL- VP

       

Mô tả Quyết định số 572/QĐ/KL- VP ngày 17/6/2008 của Cục Kiểm lâm Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia Bạch Mã
Tên file:  QDCNNVBachma.doc
Dung lượng:  53,248 bytes   -   Số lần tải xuống:  656

 

 46 

04/04/2008

Quyết định số 315 QĐ/KL-VP ngày 03/4/2008 của Cục trưởng Cục Kiểm lâm về việc Thành lập Tổ công tác chuyển giao các Vườn quốc gia thuộc Bộ

315 QĐ/KL-VP

       

Mô tả Quyết định số 315 QĐ/KL-VP ngày 03/4/2008 của Cục trưởng Cục Kiểm lâm về việc Thành lập Tổ công tác chuyển giao các Vườn quốc gia thuộc Bộ
Tên file:  QD_thanh_lap_to_cong_tac_chuyen_giaVQG.zip
Dung lượng:  17,019 bytes   -   Số lần tải xuống:  91

 

 47 

03/04/2008

Quyết định về việc chuyển giao Vườn Quốc gia trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Cục Kiểm lâm

        

Mô tả Quyết định về việc chuyển giao Vườn Quốc gia trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Cục Kiểm lâm
Tên file:  QD_Chuyen_giaVQG.zip
Dung lượng:  38,578 bytes   -   Số lần tải xuống:  290

 

 48 

28/02/2008

Quyết định số 118/QĐ-VP của Cục trưởng Cục Kiểm lâm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan Kiểm lâm Vùng I

118/QĐ-VP

       

Mô tả Quyết định sô 118/QĐ-VP của Cục trưởng Cục Kiểm lâm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan Kiểm lâm Vùng I
Tên file:  118-QD-VP.doc
Dung lượng:  85,504 bytes   -   Số lần tải xuống:  821

 49 

28/02/2008

Quyết định số 119/QĐ-VP của Cục trưởng Cục Kiểm lâm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan Kiểm lâm Vùng II

119/QĐ-VP

Mô tả Quyết định sô 119/QĐ-VP của Cục trưởng Cục Kiểm lâm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan Kiểm lâm Vùng II
Tên file:  119-QD-VP.doc
Dung lượng:  85,504 bytes   -   Số lần tải xuống:  988

 

 50 

28/02/2008

Quyết định số 120/QĐ-VP của Cục trưởng Cục Kiểm lâm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan Kiểm lâm Vùng III

120/QĐ-VP

       

Mô tả Quyết định sô 120/QĐ-VP của Cục trưởng Cục Kiểm lâm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan Kiểm lâm Vùng III
Tên file:  120-QD-VP.doc
Dung lượng:  85,504 bytes   -   Số lần tải xuống:  907

 

 51 

28/02/2008

Quyết định số 114/QĐ-KL của Cục trưởng Cục Kiểm lâm quy định chức năng nhiệm vụ và biên chế các phòng, văn phòng, đội thuộc bộ máy tổ chức của Cục Kiểm lâm

114/QĐ-KL

       

Mô tả Quyết định số 114/QĐ-KL của Cục trưởng Cục Kiểm lâm quy định chức năng nhiệm vụ và biên chế các phòng, văn phòng, đội thuộc bộ máy tổ chức của Cục Kiểm lâm
Tên file:  114-QD-KL.zip
Dung lượng:  106,553 bytes   -   Số lần tải xuống:  950

 

 52 

29/01/2008

Quyết định số 22/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm

22/2008/QĐ-BNN

       

Mô tả Quyết định số 22/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm
Tên file:  22-2008-QD-BNN.doc
Dung lượng:  82,432 bytes   -   Số lần tải xuống:  746

 

 53 

04/01/2008

Quyết định số 107/2007/QĐ-BNN ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006

107/2007/QĐ-BNN

       

Mô tả Quyết định số 107/2007/QĐ-BNN ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006
Tên file:  QD_sua44.doc
Dung lượng:  53,760 bytes   -   Số lần tải xuống:  2989

 

 54 

04/01/2008

Quyết định số 104/2007/QĐ-BNN ngày 27/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chế quản lý các hoạt động du lịch sinh thái tại các Vườn Quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên

104/2007/QĐ-BNN

       

Mô tả Quyết định số 104/2007/QĐ-BNN ngày 27/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chế quản lý các hoạt động du lịch sinh thái tại các Vườn Quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên
Tên file:  QD_104.zip
Dung lượng:  35,752 bytes   -   Số lần tải xuống:  965

 

 55 

29/12/2007

Quyết định số 08 /2007/QĐ-BTTTT ngày 24/12/2007 Ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở

08 /2007/QĐ-BTTTT

       

Mô tả Quyết định số 08 /2007/QĐ-BTTTT ngày 24/12/2007 Ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở
Tên file:  271251049.doc
Dung lượng:  62,976 bytes   -   Số lần tải xuống:  550

 

 56 

20/12/2007

Quyết định số 1207 /QĐ-KL-THTK ngày 17/10/2007 Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng mạng máy tính Kiểm lâm

1207 /QĐ-KL-THTK

       

Mô tả Quyết định số 1207 /QĐ-KL-THTK ngày 17/10/2007 Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng mạng máy tính Kiểm lâm
Tên file:  Mang_Kiemlam.zip
Dung lượng:  23,430 bytes   -   Số lần tải xuống:  276

 

 57 

20/12/2007

Quyết định số 3060/QĐ-BNN-KL ngày 15/10/2007 Ban hành quy định tạm thời "Định mức dự toán áp dụng cho dự án ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thám phục vụ công tác quản lý nhà nước về Kiểm lâm"

3060/QĐ-BNN-KL

       

Mô tả Quyết định số 3060/QĐ-BNN-KL ngày 15/10/2007 Ban hành quy định tạm thời "Định mức dự toán áp dụng cho dự án ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thám phục vụ công tác quản lý nhà nước về Kiểm lâm"
Tên file:  DinhmucCNTT.zip
Dung lượng:  243,999 bytes   -   Số lần tải xuống:  934

 

 58 

20/12/2007

Quyết định số 2945-QD-BNN-KL ngày 5/10/2007 Phê duyệt Đề án Hỗ trợ người dân vùng cao canh tác nông lâm nghiệp bền vững trên đất nương rẫy

2945-QD-BNN-KL

       

Mô tả Quyết định số 2945-QD-BNN-KL ngày 5/10/2007 Phê duyệt Đề án Hỗ trợ người dân vùng cao canh tác nông lâm nghiệp bền vững trên đất nương rẫy
Tên file:  nuongray.zip
Dung lượng:  104,493 bytes   -   Số lần tải xuống:  925

 

 59 

20/12/2007

Quyết định số 2740-QĐ/BNN-KL ngày 20/9/2007 Phê duyệt Đề án giao rừng, cho thuê rừng giai đoạn 2007-2010

2740-QĐ/BNN-KL

       

Mô tả Quyết định số 2740-QĐ/BNN-KL ngày 20/9/2007 Phê duyệt Đề án giao rừng, cho thuê rừng giai đoạn 2007-2010
Tên file:  giaorung.zip
Dung lượng:  300,569 bytes   -   Số lần tải xuống:  1853

 

 60 

20/12/2007

Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN ngày 04/10/2007 Nhiệm vụ công chức Kiểm lâm địa bàn cấp xã

83/2007/QĐ-BNN

       

Mô tả Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN ngày 04/10/2007 Nhiệm vụ công chức Kiểm lâm địa bàn cấp xã
Tên file:  83-2007-QD-BNN.doc
Dung lượng:  46,592 bytes   -   Số lần tải xuống:  3680

61 

20/12/2007

Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

100/2007/QĐ-TTg

Mô tả Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
Tên file:  100-2007-QD-TTg.doc
Dung lượng:  61,440 bytes   -   Số lần tải xuống:  1450

 

 62 

20/12/2007

Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 Ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức

64/2007/QĐ-TTg

       

Mô tả Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 Ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức
Tên file:  64_2007_QD_TTg.doc
Dung lượng:  64,512 bytes   -   Số lần tải xuống:  1709

 

 63 

20/12/2007

Quyết định số 32/2007/QĐ-BNN ngày 20/4/2007 Thành lập cơ quan Kiểm lâm vùng III trực thuộc Cục Kiểm lâm trên cơ sở Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số III

32/2007/QĐ-BNN

       

Mô tả Quyết định số 32/2007/QĐ-BNN ngày 20/4/2007 Thành lập cơ quan Kiểm lâm vùng III trực thuộc Cục Kiểm lâm trên cơ sở Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số III
Tên file:  32-2007-QD-BNN.doc
Dung lượng:  50,176 bytes   -   Số lần tải xuống:  607

 

 64 

20/12/2007

Quyết định số 31/2007/QĐ-BNN ngày 20/4/2007 Thành lập cơ quan Kiểm lâm vùng II trực thuộc Cục Kiểm lâm trên cơ sở Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số II

31/2007/QĐ-BNN

       

Mô tả Quyết định số 31/2007/QĐ-BNN ngày 20/4/2007 Thành lập cơ quan Kiểm lâm vùng II trực thuộc Cục Kiểm lâm trên cơ sở Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số II
Tên file:  31-2007-QD-BNN.doc
Dung lượng:  53,248 bytes   -   Số lần tải xuống:  563

 

 65 

20/12/2007

Quyết định số 30/2007/QĐ-BNN ngày 20/4/2007 Thành lập cơ quan Kiểm lâm vùng I trực thuộc Cục Kiểm lâm trên cơ sở Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I

30/2007/QĐ-BNN

       

Mô tả Quyết định số 30/2007/QĐ-BNN ngày 20/4/2007 Thành lập cơ quan Kiểm lâm vùng I trực thuộc Cục Kiểm lâm trên cơ sở Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I
Tên file:  30-2007-QD-BNN.doc
Dung lượng:  52,224 bytes   -   Số lần tải xuống:  532

 

 66 

20/12/2007

Quyết định số 29/2007/QĐ-BNN ngày 19/4/2007 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Cục Kiểm lâm.

29/2007/QĐ-BNN

       

Mô tả Quyết định số 29/2007/QĐ-BNN ngày 19/4/2007 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Cục Kiểm lâm.
Tên file:  29-2007-QD-BNN.doc
Dung lượng:  52,736 bytes   -   Số lần tải xuống:  536

 

 67 

20/12/2007

Quyết định số 173/QĐ-KL-TC ngày 09/02/2007 Về chức năng, nhiệm vụ và biên chế các phòng, đội thuộc bộ máy quản lý của Cục Kiểm lâm

173/QĐ-KL-TC

       

Mô tả Quyết định số 173/QĐ-KL-TC ngày 09/02/2007 Về chức năng, nhiệm vụ và biên chế các phòng, đội thuộc bộ máy quản lý của Cục Kiểm lâm
Tên file:  173_QD_KL_TT_XDLL.doc
Dung lượng:  99,328 bytes   -   Số lần tải xuống:  746

 

 68 

20/12/2007

Quyết định số 1016/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/04/2007 Thành lập Cơ quan đại diện của Cơ quan quản lý CITES tại phía nam

1016/QĐ-BNN-TCCB

       

Mô tả Quyết định số 1016/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/04/2007 Thành lập Cơ quan đại diện của Cơ quan quản lý CITES tại phía nam
Tên file:  1016-QD-BNN-TCCB.doc
Dung lượng:  46,592 bytes   -   Số lần tải xuống:  527

 

 69 

20/12/2007

Quyết định số 186/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/01/2007 Thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng

186/QĐ-BNN-TCCB

       

Mô tả Quyết định số 186/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/01/2007 Thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng
Tên file:  186-QD-BNN-TCCB.doc
Dung lượng:  52,736 bytes   -   Số lần tải xuống:  839

 

 70 

20/12/2007

Quyết định số 07/2007/QĐ-BNN ngày 23/01/2007 Thành lập Cơ quan quản lý Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

07/2007/QĐ-BNN

       

Mô tả Quyết định số 07/2007/QĐ-BNN ngày 23/01/2007 Thành lập Cơ quan quản lý Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
Tên file:  07-2007-qd-bnn.doc
Dung lượng:  70,656 bytes   -   Số lần tải xuống:  824

 

 71 

20/12/2007

Quyết định số 06/2007/QĐ-BNN ngày 23/01/2007 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Kiểm lâm

06/2007/QĐ-BNN

       

Mô tả Quyết định số 06/2007/QĐ-BNN ngày 23/01/2007 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Kiểm lâm
Tên file:  06-2007-qd-bnn.doc
Dung lượng:  65,536 bytes   -   Số lần tải xuống:  557

 

 72 

20/12/2007

Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 Quy định chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020

18/2007/QĐ-TTg

       

Mô tả Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 Quy định chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020
Tên file:  18-2007-QD-TTg.doc
Dung lượng:  735,744 bytes   -   Số lần tải xuống:  1259

 73 

20/12/2007

Quyết định số 16/2006/QĐ-BTNMT ngày 09/10/2006 Ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng

16/2006/QĐ-BTNMT

Mô tả Quyết định số 16/2006/QĐ-BTNMT ngày 09/10/2006 Ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng
Tên file:  16_2006_QD_BTNMT.doc
Dung lượng:  182,272 bytes   -   Số lần tải xuống:  687

 

 74 

20/12/2007

Quyết định số 09/2006/QĐ-BNV ngày 05/10/2006 về việc ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức kiểm lâm

09/2006/QĐ-BNV

       

Mô tả Quyết định số 09/2006/QĐ-BNV ngày 05/10/2006 về việc ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức kiểm lâm
Tên file:  09-2006-QD-BNV.doc
Dung lượng:  107,520 bytes   -   Số lần tải xuống:  3079

 

 75 

20/12/2007

Quyết định số 54/2006/QĐ-BNN ngày 05/7/2006 Về việc công bố Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp

54/2006/QĐ-BNN

       

Mô tả Quyết định số 54/2006/QĐ-BNN ngày 05/7/2006 Về việc công bố Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp
Tên file:  54-2006-QD-BNN.doc
Dung lượng:  2,192,384 bytes   -   Số lần tải xuống:  1453

 

 76 

20/12/2007

Quyết định số 1970 /QĐ/BNN-KL ngày 06/7/2006 Về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2005

1970 /QĐ/BNN-KL

       

Mô tả Quyết định số 1970 /QĐ/BNN-KL ngày 06/7/2006 Về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2005
Tên file:  1970-QD-BNN-KL .doc
Dung lượng:  57,856 bytes   -   Số lần tải xuống:  570

 

 77 

20/12/2007

Quyết định số 1717 QĐ/BNN - KL ngày 13/6/2006 Phê duyệt chương trình nâng cao năng lực kiểm lâm địa bàn xã đến năm 2010

1717 QĐ/BNN - KL

       

Mô tả Quyết định số 1717 QĐ/BNN - KL ngày 13/6/2006 Phê duyệt chương trình nâng cao năng lực kiểm lâm địa bàn xã đến năm 2010
Tên file:  1717-2006-QD-BNN-KL.doc
Dung lượng:  431,104 bytes   -   Số lần tải xuống:  1228

 

 78 

20/12/2007

Quyết định số 258/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 Về việc phê duyệt chương trình điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng giai đoạn 2006 - 2010 (Chu kỳ IV)

258/2006/QĐ-TTg

       

Mô tả Quyết định số 258/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 Về việc phê duyệt chương trình điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng giai đoạn 2006 - 2010 (Chu kỳ IV)
Tên file:  QD258TTG.doc
Dung lượng:  66,048 bytes   -   Số lần tải xuống:  577

 

 79 

20/12/2007

Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lầm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều

132/2006/QĐ-TTg

       

Mô tả Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lầm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều
Tên file:  132-2006-QD-TTg.doc
Dung lượng:  51,714 bytes   -   Số lần tải xuống:  1268

 

 80 

20/12/2007

Quyết định số 17/2005/QĐ-BTNMT ngày 21/12/2005 Ban hành Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình 1/2000 và 1/5000 bằng công nghệ ảnh số

17/2005/QĐ-BTNMT

       

Mô tả Quyết định số 17/2005/QĐ-BTNMT ngày 21/12/2005 Ban hành Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình 1/2000 và 1/5000 bằng công nghệ ảnh số
Tên file:  QD17-2005-BTNMT.doc
Dung lượng:  140,288 bytes   -   Số lần tải xuống:  839

 

 81 

20/12/2007

Quyết định số 1174/QĐ-TTg ngày 07/11/2005 Về phê duyệt Đề án thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên

1174/QĐ-TTg

       

Mô tả Quyết định số 1174/QĐ-TTg ngày 07/11/2005 Về phê duyệt Đề án thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên
Tên file:  1174-QD-TTg.doc
Dung lượng:  54,784 bytes   -   Số lần tải xuống:  548

 

 82 

20/12/2007

Quyết định số 15/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005 Ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành

15/2005/QĐ-BNN

       

Mô tả Quyết định số 15/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005 Ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành
Tên file:  15-2005-QD-BNN.doc
Dung lượng:  187,392 bytes   -   Số lần tải xuống:  754

 

 83 

20/12/2007

Quyết định số 14/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005 Ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh

14/2005/QĐ-BNN

       

Mô tả Quyết định số 14/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005 Ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh
Tên file:  14-2005-QD-BNN.doc
Dung lượng:  62,464 bytes   -   Số lần tải xuống:  848

 

 84 

20/12/2007

Quyết định số 13/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005 Ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp chính

13/2005/QĐ-BNN

       

Mô tả Quyết định số 13/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005 Ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp chính
Tên file:  13-2005-QD-BNN.doc
Dung lượng:  31,744 bytes   -   Số lần tải xuống:  719

 85 

20/12/2007

Quyết định số 16/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005 Ban hành Danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng sản xuất theo 9 vùng sinh thái lâm nghiệp

16/2005/QĐ-BNN

Mô tả Quyết định số 16/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005 Ban hành Danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng sản xuất theo 9 vùng sinh thái lâm nghiệp
Tên file:  16-2005-QD-BNN.doc
Dung lượng:  58,368 bytes   -   Số lần tải xuống:  1160

 

 86 

20/12/2007

Quyết định số 150/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 Phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản cả nước đến năm 2010 và tầm nhìn 2020

150/2005/QĐ-TTg

       

Mô tả Quyết định số 150/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 Phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản cả nước đến năm 2010 và tầm nhìn 2020
Tên file:  150-2005-QD-TTG.doc
Dung lượng:  78,336 bytes   -   Số lần tải xuống:  642

 

 87 

20/12/2007

Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng

38/2005/QĐ-BNN

       

Mô tả Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng
Tên file:  38-2005-QD-BNN.doc
Dung lượng:  2,297,344 bytes   -   Số lần tải xuống:  6016

 

 88 

20/12/2007

Quyết định số 231/2005/QĐ-TTg ngày 22/9/2005 Về việc hỗ trợ doanh nghiệp lâm nghiệp nhà nước, ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh tây nguyên

231/2005/QĐ-TTg

       

Mô tả Quyết định số 231/2005/QĐ-TTg ngày 22/9/2005 Về việc hỗ trợ doanh nghiệp lâm nghiệp nhà nước, ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh tây nguyên
Tên file:  231-2005-QD-TTG.doc
Dung lượng:  27,136 bytes   -   Số lần tải xuống:  752

 

 89 

20/12/2007

Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 Về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

89/2005/QĐ-BNN

       

Mô tả Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 Về việc Ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
Tên file:  89-2005-QD-BNN.doc
Dung lượng:  466,432 bytes   -   Số lần tải xuống:  1184

 

 90 

20/12/2007

Quyết định số 304/2005/QĐ-TTG ngày 23/11/2005 QĐ thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên

304/2005/QĐ-TTG

       

Mô tả Quyết định số 304/2005/QĐ-TTG ngày 23/11/2005 QĐ thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên
Tên file:  304-2005-QD-TTG.doc
Dung lượng:  54,784 bytes   -   Số lần tải xuống:  1202

 

 91 

20/12/2007

Quyết định số 17/2005/QĐ-BNN ngày 22/3/2005 Về việc Bổ sung, điều chỉnh nhiệm vụ và tổ chức bộ máy một số đơn vị thuộc Bộ

17/2005/QĐ-BNN

       

Mô tả Quyết định số 17/2005/QĐ-BNN ngày 22/3/2005 Về việc Bổ sung, điều chỉnh nhiệm vụ và tổ chức bộ máy một số đơn vị thuộc Bộ
Tên file:  17-2005-QD-BNN.doc
Dung lượng:  48,128 bytes   -   Số lần tải xuống:  400

 

 92 

20/12/2007

Quyết định số 62/2005/QĐ-BNN ngày 12/10/2005 Về việc ban hành Bản quy định về tiêu chí phân loại rừng đặc dụng

62/2005/QĐ-BNN

       

Mô tả Quyết định số 62/2005/QĐ-BNN ngày 12/10/2005 Về việc ban hành Bản quy định về tiêu chí phân loại rừng đặc dụng
Tên file:  62-2005-QD-BNN.doc
Dung lượng:  59,904 bytes   -   Số lần tải xuống:  948

 

 93 

20/12/2007

Quyết định số 61/2005/QĐ-BNN ngày 12/10/2005 Về việc ban hành Bản quy định về tiêu chí phân cấp rừng phòng hộ

61/2005/QĐ-BNN

       

Mô tả Quyết định số 61/2005/QĐ-BNN ngày 12/10/2005 Về việc ban hành Bản quy định về tiêu chí phân cấp rừng phòng hộ
Tên file:  61-2005-QD-BNN.doc
Dung lượng:  195,584 bytes   -   Số lần tải xuống:  1328

 

 94 

20/12/2007

Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 Về việc ban hành Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản

59/2005/QĐ-BNN

       

Mô tả Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 Về việc ban hành Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản
Tên file:  59-2005-QD-BNN.doc
Dung lượng:  72,192 bytes   -   Số lần tải xuống:  4711

 

 95 

20/12/2007

Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 Về việc ban hành Quy chế về khai thác gỗ và lâm sản khác

40/2005/QĐ-BNN

       

Mô tả Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 Về việc ban hành Quy chế về khai thác gỗ và lâm sản khác
Tên file:  40-2005-QD-BNN.doc
Dung lượng:  177,664 bytes   -   Số lần tải xuống:  3669

 

 96 

20/12/2007

Quyết định số 29/2005/QĐ-BNN ngày 30/5/2005 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2004 hết hiệu lực pháp luật

29/2005/QĐ-BNN

       

Mô tả Quyết định số 29/2005/QĐ-BNN ngày 30/5/2005 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2004 hết hiệu lực pháp luật
Tên file:  29-2005-QD-BNN.doc
Dung lượng:  95,232 bytes   -   Số lần tải xuống:  550

 97 

20/12/2007

Quyết định số 512 QĐ/BNN-TCCB ngày 10/03/2005 Thành lập Ban quản lý Hợp phần Quỹ bảo tồn rừng đặc dụng thuộc Dự án phát triển ngành lâm nghiệp

512 QĐ/BNN-TCCB

Mô tả Quyết định số 512 QĐ/BNN-TCCB ngày 10/03/2005 Thành lập Ban quản lý Hợp phần Quỹ bảo tồn rừng đặc dụng thuộc Dự án phát triển ngành lâm nghiệp
Tên file:  512-qd-bnn-tccb.pdf
Dung lượng:  442,465 bytes   -   Số lần tải xuống:  508

 

 98 

20/12/2007

Quyết định số 03/2005/QĐ-BNN ngày 07/01/2005 Ban hành Quy định về khai thác gỗ để hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ

03/2005/QĐ-BNN

       

Mô tả Quyết định số 03/2005/QĐ-BNN ngày 07/01/2005 Ban hành Quy định về khai thác gỗ để hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ
Tên file:  03-2005-QD-BNN.doc
Dung lượng:  67,584 bytes   -   Số lần tải xuống:  654

 

 99 

20/12/2007

Quyết định số 02/2005/QĐ-BNN ngày 05/01/2005 Về việc ban hành Quy định về quản lý gấu nuôi nhốt

02/2005/QĐ-BNN

       

Mô tả Quyết định số 02/2005/QĐ-BNN ngày 05/01/2005 Về việc ban hành Quy định về quản lý gấu nuôi nhốt
Tên file:  02-2005-QD-BNN.doc
Dung lượng:  152,064 bytes   -   Số lần tải xuống:  677

 

 100 

20/12/2007

Quyết định số 37/2004/QĐ-BTNMT ngày 20/12/2004 Về việc ban hành ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng dất

37/2004/QĐ-BTNMT

       

Mô tả Quyết định số 37/2004/QĐ-BTNMT ngày 20/12/2004 Về việc ban hành ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng dất
Tên file:  QD37-2004-BTNMT.doc
Dung lượng:  1,513,472 bytes   -   Số lần tải xuống:  613

 

 101 

20/12/2007

Quyết định số 73/2004/QĐ-BNN ngày 13/12/2004 Về ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

73/2004/QĐ-BNN

       

Mô tả Quyết định số 73/2004/QĐ-BNN ngày 13/12/2004 Về ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tên file:  73-2004-QD-BNN.doc
Dung lượng:  130,560 bytes   -   Số lần tải xuống:  422

 

 102 

20/12/2007

Quyết định số 04/2004/QĐ-BNN-KL ngày 02/02/2004 Ban hành Quy chế về khai thác gỗ và lâm sản khác

04/2004/QĐ-BNN-KL

       

Mô tả Quyết định số 04/2004/QĐ-BNN-KL ngày 02/02/2004 Ban hành Quy chế về khai thác gỗ và lâm sản khác
Tên file:  04-2004-QD-BNN-KL.doc
Dung lượng:  200,192 bytes   -   Số lần tải xuống:  822

 

 103 

20/12/2007

Quyết định số 92/2003/QĐ-BNN ngày 04/9/2003 Quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Kiểm Lâm

92/2003/QĐ-BNN

       

Mô tả Quyết định số 92/2003/QĐ-BNN ngày 04/9/2003 Quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Kiểm Lâm
Tên file:  92-2003-QD-BNN.doc
Dung lượng:  50,176 bytes   -   Số lần tải xuống:  491

 

 104 

20/12/2007

Quyết định số 2490/QĐ/BNN-KL 30/7/2003 Về việc công bố diện tích rừng và đất lâm nghiệp toàn quốc năm 2002

2490/QĐ/BNN-KL

       

Mô tả Quyết định số 2490/QĐ/BNN-KL 30/7/2003 Về việc công bố diện tích rừng và đất lâm nghiệp toàn quốc năm 2002
Tên file:  2490-2003-QD-BNN-KL.doc
Dung lượng:  42,496 bytes   -   Số lần tải xuống:  415

 

 105 

20/12/2007

Quyết định số 55/2003/QĐ-BNN ngày 09/4/2003 Ban hành tạm thời Chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng cơ bản công trình Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

55/2003/QĐ-BNN

       

Mô tả Quyết định số 55/2003/QĐ-BNN ngày 09/4/2003 Ban hành tạm thời Chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng cơ bản công trình Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tên file:  55-2003-QD-BNN.doc
Dung lượng:  186,368 bytes   -   Số lần tải xuống:  498

 

 106 

20/12/2007

Quyết định số 192/2003/QĐ-TTg ngày 17/9/2003 Về việc phê duyệt Chiến lược quản lý hệ thống Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đến năm 2010

192/2003/QĐ-TTg

       

Mô tả Quyết định số 192/2003/QĐ-TTg ngày 17/9/2003 Về việc phê duyệt Chiến lược quản lý hệ thống Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đến năm 2010
Tên file:  192-2003-QD-TTG.doc
Dung lượng:  81,920 bytes   -   Số lần tải xuống:  841

 

 107 

20/12/2007

Quyết định số 70/2003/QĐ-BNN-KL ngày 23/6/2003 Về việc quản lý, xác nhận và cấp giấy phép vận chuyển các loài động vật, thực vật hoang dã do gây nuôi ở các tỉnh không có cơ quan Kiểm lâm

70/2003/QĐ-BNN-KL

       

Mô tả Quyết định số 70/2003/QĐ-BNN-KL ngày 23/6/2003 Về việc quản lý, xác nhận và cấp giấy phép vận chuyển các loài động vật, thực vật hoang dã do gây nuôi ở các tỉnh không có cơ quan Kiểm lâm
Tên file:  70-2003-QD-BNN-KL.doc
Dung lượng:  24,576 bytes   -   Số lần tải xuống:  596

 

 108 

20/12/2007

Quyết định số 14/2002/QĐ-BNN ngày 27/2/2002 Về việc ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước CITES

14/2002/QĐ-BNN

       

Mô tả Quyết định số 14/2002/QĐ-BNN ngày 27/2/2002 Về việc ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước CITES
Tên file:  14-2002-QD-BNN.doc
Dung lượng:  4,922,368 bytes   -   Số lần tải xuống:  1377

 109 

19/12/2007

Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 Về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hoá thông qua hợp đồng

80/2002/QĐ-TTg

Mô tả Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 Về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hoá thông qua hợp đồng
Tên file:  80-2002-QD-TTg.doc
Dung lượng:  51,712 bytes   -   Số lần tải xuống:  1346

 

 110 

19/12/2007

Quyết định số 78/2002/QĐ-BNN-KL ngày 28/8/2002 Về việc ban hành quy phạm kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong lực lượng Kiểm lâm

78/2002/QĐ-BNN-KL

       

Mô tả Quyết định số 78/2002/QĐ-BNN-KL ngày 28/8/2002 Về việc ban hành quy phạm kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong lực lượng Kiểm lâm
Tên file:  78-2002-QD-BNN-KL.doc
Dung lượng:  71,168 bytes   -   Số lần tải xuống:  1406

 

 111 

19/12/2007

Quyết định số 01/2002/QĐ-BNN ngày 02/01/2002 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quyết định số 69/2001/QĐ-BNN-KL

01/2002/QĐ-BNN

       

Mô tả Quyết định số 01/2002/QĐ-BNN ngày 02/01/2002 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quyết định số 69/2001/QĐ-BNN-KL
Tên file:  01-2002-QD-BNN.doc
Dung lượng:  28,672 bytes   -   Số lần tải xuống:  559

 

 112 

19/12/2007

Quyết định số 66/2002/QĐ-TTg ngày 27/5/2002 Về chế độ trợ cấp đối với cán bộ công chức Kiểm lâm công tác trên địa bàn xã

66/2002/QĐ-TTg

       

Mô tả Quyết định số 66/2002/QĐ-TTg ngày 27/5/2002 Về chế độ trợ cấp đối với cán bộ công chức Kiểm lâm công tác trên địa bàn xã
Tên file:  66-2002-QD-TTG.doc
Dung lượng:  23,040 bytes   -   Số lần tải xuống:  497

 

 113 

19/12/2007

Quyết định số 176/2002/QĐ-TTg ngày 03/12/2002

176/2002/QĐ-TTg

       

Mô tả Quyết định số 176/2002/QĐ-TTg ngày 03/12/2002 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2001-2005
Tên file:  176-2002-QD-TTg.doc
Dung lượng:  38,912 bytes   -   Số lần tải xuống:  408

 

 114 

19/12/2007

Quyết định số 10/2002/QĐ-TTg ngày 14/01/2002 Về việc phê duyệt kết quả Chương trình điều tra đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc thời kỳ 1996-2000 và triển khai thực hiện tiếp tục Chương trình thời kỳ 2001-2005

10/2002/QĐ-TTg

       

Mô tả Quyết định số 10/2002/QĐ-TTg ngày 14/01/2002 Về việc phê duyệt kết quả Chương trình điều tra đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc thời kỳ 1996-2000 và triển khai thực hiện tiếp tục Chương trình thời kỳ 2001-2005
Tên file:  10-2002-QD-TTg.doc
Dung lượng:  49,152 bytes   -   Số lần tải xuống:  457

 

 115 

19/12/2007

Quyết định số 58/2001/QĐ/BNN-KNKL ngày 23/5/2001 Về việc ban hành danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi quý hiếm cẩm xuất khẩu, Danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi được nhập khẩu

58/2001/QĐ/BNN-KNKL

       

Mô tả Quyết định số 58/2001/QĐ/BNN-KNKL ngày 23/5/2001 Về việc ban hành danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi quý hiếm cẩm xuất khẩu, Danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi được nhập khẩu
Tên file:  58-2001-QD-BNN-KNKL.doc
Dung lượng:  62,976 bytes   -   Số lần tải xuống:  639

 

 116 

19/12/2007

Quyết định số 24/2001/QĐ-TTg ngày 01/3/2001 Về việc phê duyệt kết quả Tổng kiểm kê đất đai năm 2000

24/2001/QĐ-TTg

       

Mô tả Quyết định số 24/2001/QĐ-TTg ngày 01/3/2001 Về việc phê duyệt kết quả Tổng kiểm kê đất đai năm 2000
Tên file:  24-2001-QD-TTG.doc
Dung lượng:  251,904 bytes   -   Số lần tải xuống:  459

 

 117 

19/12/2007

Quyết định số 08/2001/QĐ-TTg ngày 11/01/2001 Về việc ban hành Quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên

08/2001/QĐ-TTg

       

Mô tả Quyết định số 08/2001/QĐ-TTg ngày 11/01/2001 Về việc ban hành Quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên
Tên file:  08-2001-QD-TTg.doc
Dung lượng:  213,504 bytes   -   Số lần tải xuống:  531

 

 118 

19/12/2007

Quyết định số 1494/2001/QĐ-TCHQ ngày 26/12/2001 Ban hành quy định tạm thời thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

1494/2001/QĐ-TCHQ

       

Mô tả Quyết định số 1494/2001/QĐ-TCHQ ngày 26/12/2001 Ban hành quy định tạm thời thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Tên file:  1494-2001-QD-TCHQ.doc
Dung lượng:  74,752 bytes   -   Số lần tải xuống:  495

 

 119 

19/12/2007

Quyết định số 69/2001/QĐ-BNN-KL ngày 26/6/2001 Về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng búa bài cây và búa Kiểm lâm

69/2001/QĐ-BNN-KL

       

Mô tả Quyết định số 69/2001/QĐ-BNN-KL ngày 26/6/2001 Về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng búa bài cây và búa Kiểm lâm
Tên file:  69-2001-QD-BNN-KL.doc
Dung lượng:  89,600 bytes   -   Số lần tải xuống:  837

 

 120 

19/12/2007

Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 Về quyền lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp

178/2001/QĐ-TTg

       

Mô tả Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 Về quyền lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp
Tên file:  178-2001-QD-TTG.doc
Dung lượng:  83,968 bytes   -   Số lần tải xuống:  2259

121 

19/12/2007

Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 Về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005

46/2001/QĐ-TTg

Mô tả Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 Về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005
Tên file:  46-2001-QD-TTg.doc
Dung lượng:  220,160 bytes   -   Số lần tải xuống:  428

 

 122 

19/12/2007

Quyết định số 08/2001/QĐ-TTg ngày 11/01/2001 Về việc ban hành quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên (kèm theo quy chế)

08/2001/QĐ-TTg

       

Mô tả Quyết định số 08/2001/QĐ-TTg ngày 11/01/2001 Về việc ban hành quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên (kèm theo quy chế)
Tên file:  08-2001-QD-TTg.doc
Dung lượng:  213,504 bytes   -   Số lần tải xuống:  655

 

 123 

19/12/2007

Quyết định số 111/2001/QĐ-BNN ngày 23/11/2001 Thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng và Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng

111/2001/QĐ-BNN

       

Mô tả Quyết định số 111/2001/QĐ-BNN ngày 23/11/2001 Thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng và Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng
Tên file:  111-2001-QD-BNN.doc
Dung lượng:  56,320 bytes   -   Số lần tải xuống:  490

 

 124 

19/12/2007

Quyết định số 225/1999/QĐ-TTg ngày 10/12/1999 Về việc phê duyệt chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp thời kỳ 2000-2005

225/1999/QĐ-TTg

       

Mô tả Quyết định số 225/1999/QĐ-TTg ngày 10/12/1999 Về việc phê duyệt chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp thời kỳ 2000-2005
Tên file:  225-1999-QD-TTg.doc
Dung lượng:  40,448 bytes   -   Số lần tải xuống:  506

 

 125 

19/12/2007

Quyết định số 148/1999/QĐ-TTg ngày 07/7/1999 Về việc sử đổi đoạn đầu của điểm b, khoản 3, mục II Điều 1 của Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/3/1999 về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn

148/1999/QĐ-TTg

       

Mô tả Quyết định số 148/1999/QĐ-TTg ngày 07/7/1999 Về việc sử đổi đoạn đầu của điểm b, khoản 3, mục II Điều 1 của Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/3/1999 về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn
Tên file:  148-1999-QD-TTg.doc
Dung lượng:  29,696 bytes   -   Số lần tải xuống:  451

 

 126 

19/12/2007

Quyết định số 152/1999/QĐ-BNN-KL ngày 05/11/1999 Ban hành quy chế sử dụng quỹ chống chặt, phá rừng và sản xuất kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép

152/1999/QĐ-BNN-KL

       

Mô tả Quyết định số 152/1999/QĐ-BNN-KL ngày 05/11/1999 Ban hành quy chế sử dụng quỹ chống chặt, phá rừng và sản xuất kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép
Tên file:  152-1999-QD-BNN-KL.doc
Dung lượng:  36,352 bytes   -   Số lần tải xuống:  435

 

 127 

19/12/2007

Quyết định số 45/1999/QĐ-BNN-KL ngày 02/3/1999 Về việc đình chỉ khai thác, chưng cất, thu mua và tiêu thụ tinh dầu xá xị

45/1999/QĐ-BNN-KL

       

Mô tả Quyết định số 45/1999/QĐ-BNN-KL ngày 02/3/1999 Về việc đình chỉ khai thác, chưng cất, thu mua và tiêu thụ tinh dầu xá xị
Tên file:  45-1999-QD-BNN-KL.doc
Dung lượng:  36,352 bytes   -   Số lần tải xuống:  419

 

 128 

19/12/2007

Quyết định số 02/1999/QĐ-BNN-PTLN ngày 05/01/1999 Ban hành quy chế về khai thác gỗ và lâm sản (Kèm theo Quy chế)

02/1999/QĐ-BNN-PTLN

       

Mô tả Quyết định số 02/1999/QĐ-BNN-PTLN ngày 05/01/1999 Ban hành quy chế về khai thác gỗ và lâm sản (Kèm theo Quy chế)
Tên file:  02-1999-QD-BNN- PTLN.doc
Dung lượng:  189,440 bytes   -   Số lần tải xuống:  662

 

 129 

19/12/2007

Quyết định số 187/1999/QĐ-TTg ngày 16/9/1999 Về đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý lâm trường quốc doanh

187/1999/QĐ-TTg

       

Mô tả Quyết định số 187/1999/QĐ-TTg ngày 16/9/1999 Về đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý lâm trường quốc doanh
Tên file:  187-1999-QD-TTg.doc
Dung lượng:  65,536 bytes   -   Số lần tải xuống:  488

 

 130 

19/12/2007

Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg ngày 21/12/1998 Về thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp

245/1998/QĐ-TTg

       

Mô tả Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg ngày 21/12/1998 Về thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp
Tên file:  245-1998-QD-TTg.doc
Dung lượng:  54,272 bytes   -   Số lần tải xuống:  1076

                                     

 


Chia sẻ

Tin nổi bật