Cơ cấu tổ chức

13 tháng 12, 2013

Trung tâm Đa dạng sinh học được thành lập ngày 11 tháng 09 năm 2009 theo Quyết định số 661/QĐ – ĐHLN-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. Sau đó, Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm Đa dạng sinh học và Quản lý rừng bền vững vào ngày 23 tháng 11 năm 2016 theo Quyết định số 3256/QĐ-ĐHLN-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.

 

Cán bộ biên chế của Trung tâm

 

1

TS. VƯƠNG DUY HƯNG

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

Năm sinh: 1978

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: duyhungfuv@gmail.com

Điện thoại: 01273.803.972

Môn học giảng dạy:

Đại học: Cây rừng, Thực vật rừng quý hiếm.

Cao học: Quản lý tài nguyên thực vật.

Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học.

Hướng nghiên cứu: Phân loại thực vật; Quản lý, bảo tồn tài nguyên thực vật; Điều tra giám sát đa dạng sinh học.

Công trình khoa học đã công bố:

Luận văn Thạc sỹ: Biodiversity and distribution of Gymnosperm in Hoang Lien National Park, Vietnam, 2009. (Tóm tắt: Link)

Luận văn Tiến sỹ: Taxonomic Studies of Castanopsis (D. Don) Spach (Fagaceae) fromVietnam, 2014.

Bài báo:

Vuong Duy Hung, Studies on Fokienia hodginsii Community in Vietnam Hoanglien National Park, Journal of Anhui Agricultural sciences, No 9-2009, Page 4024 - 4028, 4031, ISSN 0517-6611.  Link

Vuong Duy Hung & Xia Nian He, Castanopsis gamblei (Fagaceae), A Newly Recorded Species from Vietnam, Journal of Tropical and Subtropical Botany, No 2-2014, Page 138 – 142, ISSN 1005-3395.  Link

Duy Hung Vuong & Nian-He Xia, Two new species in Castanopsis (Fagaceae) from Vietnam and their leaf cuticular features, Phytotaxa 186 (1): 029–041 (SCIE), 11-2014.  Link

Lý lịch khoa học: Link

2

ThS. NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm

Năm sinh: 1967

 

Ngạch công chức: Kỹ sư hướng dẫn thực hành

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: maiqltnr@yahoo.com.vn

iện thoại: 0988.183.227

Môn học giảng dạy: Hướng dẫn thực hành các môn học: Động vật rừng, Quản lý động vật hoang dã, Tài nguyên sinh vật.

Hướng nghiên cứu: Nghiên cứu Động vật hoang dã

Công trình khoa học đã công bố:

Luận văn thạc sĩ: Đặc điểm khu hệ thú và ảnh hưởng của con người đến tài nguyên thú khu bảo tồn Phong Nha - Kẻ Bảng - Quảng Bình, 1999. (Tóm tắt: Link)

Lý lịch khoa học: Link

Thành tích: Chiến si thi đua cấp cơ sở từ năm 2006 - 2014, Bằng khen cấp bộ 2013-2014

3

ThS. NGUYỄN THỊ THU

Năm sinh: 1983

Ngạch công chức: Kỹ sư.

Email: thu.nguyen.2k14@gmail.com

Công việc đảm nhận tại Trường Đại học Lâm nghiệp: Cán bộ nghiên cứu, tư vấn chuyển giao công nghệ khoa học thực vật và đất rừng, cải thiện rừng và phát triển rừng bền vững, phục hồi hệ sinh thái rừng bị suy thoái do tác động của khai thác trái phép, nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học, nghiên cứu đánh giá tác động môi trường,  tư vấn phát triển chính sách về bảo tồn rừng, môi trường và biến đổi khí hậu.

Hướng nghiên cứu: Phục hồi và cải thiện hệ sinh thái rừng; bảo tồn rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, các nhân tố ảnh hưởng đến đất rừng, sinh trưởng và phát triển của thực vật rừng, cháy rừng và biến đổi khí hậu, đánh giá tác động môi trường rừng.

Công trình khoa học đã công bố:

International Journals

Pham.T.T., Pham.V.T., Do.V.T., Nguyen.T.T., Phung. T.T. (2019) Impatiens siculifer (Balsaminaceae): A New Record for the Flora of Vietnam. Acta Phytotaxonomica et geobotanica (APG), No. 70(1), pp.63-66, ISSN:1346-7565, Japan. (DOI:10.15625/0866-7160/v40n2se.11683)

Pham T.T., Tagane S., Chhang P., Yahara T., Souladeth P., Nguyen T.T. (2017) Lagerstroemia rufford, sp. nov. (Lythraceae), a new species from Cambodia and Vietnam. Acta Phytotax. Geobot. No. 68, Vol. 3, PP. 175–180. doi: 10.18942/apg.201705

https://www.jstage.jst.go.jp/article/apg/68/3/68_201705/_pdf

Gilfillan, D., T. T. Nguyen, and H. T. Pham. 2017. Coordination and health sector adaptation to climate change in the Vietnamese Mekong Delta. Ecology and Society 22(3):14. https://doi.org/10.5751/ES-09235-220314

https://www.ecologyandsociety.org/vol22/iss3/art14/

Nguyen, T.T., Pittock., J and Mguyen, B.H. (2017), ‘Integration of Ecosystem-based adaptation to climate change policies in Viet Nam', Climatic Change, Vol.142, No.1, pp. 97-111. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10584-017-1936-x.pdf

Vietnamse Journals

Nguyen T.T, Pham T.T, Phung T.T, Tran T.T.D, Hoang T.L (2018), Diversity and Distribution of coniferous plants of Nam Nung Natural Reserve in Dak Nong Province, Manuscript submitted to Journal of Forestry Science and Technology for publication.

Pham T.T, Nguyen. T.T, Hoang T.L. (2017) Plant Diversity of Quang Truc Forest in DakNong Province, Vietnam. Journal of Forestry Science and Technology, No.2/2017, PP. 110-117, ISSN: 1859 – 3828, Ha Noi, Vietnam

http://vnuf.edu.vn/documents/454250/3382823/13.Pham%20Thanh%20Trang.pdf

Pham.T.T., Nguyen.T.T., Do.V.T., Nguyen T.N., Lo. V.T. (2017) New records of plant species for the flora of Muong La Natural reserve, Son La Province. Journal of Agriculture and Rural Development, No. 11, PP. 108-114, ISSN: 1859-4581, Ha Noi, Viet Nam.

http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/vi/news/Cac-so-Tap-chi-thuong-ky/Tap-chi-Nong-nghiep-va-Phat-trien-nong-thon-so-2-2017-119/

http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2017_03/16.pdf

Pham.T.T., Nguyen.T.T., Thoa, C.T. (2015), Study on natural distribution and regeneration characteristics of Mac Khen (Zanthoxylum Rhetsa (Roxb.) DC.) in Muong Nha Commune, Dien Bien district, Dien Bien Province. Journal of Forestry Science and Technology, Special issue November 2015, PP. 137-144, ISSN: 1859 – 3828, Ha Noi, Vietnam.

Hoang.V.S., Nguyen, T.T., Nguyen V.L., Bui D.D., Phan. V.D., Nguyen. H.C., Hoang. T.T., Phan.D.L. (2015) Assessment of Adaptation and Growth of Indigenous Tree species planted in Hung's King Temple National Forests. Journal of Forestry Science and Technology, Special issue November 2015, PP. 117-122, ISSN: 1859 – 3828, Ha Noi, Vietnam.

Pham.T.T, Bui. D.D, Nguyen. T.T. (2013) Study on morphological and anatomical characteristics of Truc Den (Phyllostachys Nigra Munro.) in Sa pa District, Lao cai Province. Journal of Forestry Science and Technology, No.1-2013, PP. 48-56, ISSN: 1859 – 3828, Ha Noi, Vietnam.

http://vnuf.edu.vn/documents/454250/1795399/8.Ph%E1%BA%A1m%20Th%C3%A0nh%20Trang.pdf

Pham.T.T, Nguyen. T.T, Bui. D.D (2012), Study on soil characteristics where Phyllostachys Nigra Munro distributed in Sa Pa, Lao Cai. Vietnam Journal of Forest Science, No.3, PP. 2310-2316. ISSN 1859-0373. Ha Noi, Viet Nam.

http://vafs.gov.vn/vn/wp-content/uploads/sites/2/2012/09/3-Dac-diem-dat-Truc-den-phan-bo.pdf

Pham.T.T, Nguyen. T.T (2011) Status of Bamboo and solutions to develop this resource in Van Mai Commune, Mai Chau District, Hoa Binh Province, Vietnam Journal of Forest Science, No.2, PP. 1782-1788. ISSN 1859-0373. Ha Noi, Viet Nam.

http://vafs.gov.vn/vn/wp-content/uploads/sites/2/2011/06/3.Trang_.-tai-nguyen-tr-nua.pdf

 

Conferences – abstracts and papers

International Conference Papers

Pham, H & Nguyen, T.T. (2016) An assessment on the mangroves restoration and rehabilitation projects in Vietnam: How the government promotes inter-linkages of adaptation and development? Conference Proceedings: The Fifth International Conference on Climate Change Adaptation 2016: Challenges & Issues in adaptation, Toronto, Canada.

http://uniqueca.com/archieves/proceedings/CCA2016.pdf

Pham, H & Nguyen, T.T. (2016), Transboundary river basin cooperation for climate change adaptation - The case of Greater Mekong Region. Conference Proceedings: The Fifth International Conference on Climate Change Adaptation 2016: Challenges & Issues in adaptation, Toronto, Canada.

http://uniqueca.com/archieves/proceedings/CCA2016.pdf

Lý lịch khoa học: Link

4

ThS. PHAN ĐỨC LINH

Năm sinh: 1972

Ngạch công chức: Kỹ sư

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: phanduclinhch@yahoo.com

Điệnthoại: 01689.918.116

Hướng nghiên cứu: Động vật, Quản lý tài nguyên rừng

Công trình khoa học đã công bố:

Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và giải pháp bảo tồn loài Vượn đen má vàng (Nomascus gabriellae) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, tỉnh Đăk Nông, 2013.

Lý lịch khoa học: Link

Thành tích: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm học: 2010 – 2011; 2011 – 2012; 2012 – 2013

5

ThS. NGUYỄN HỮU CƯỜNG

Năm sinh: 1982

Ngạch công chức: Kỹ sư hướng dẫn thực hành . Hiện đang là Nghiên cứu sinh tại Liên Bang Nga

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: huucuongn@yahoo.com

Điện thoại: 0975.241.525

Công việc đảm nhận: Cán bộ hướng dẫn thực hành, thực tập

Hướng nghiên cứu: Quản lý tài nguyên thực vật, Phân loại và bảo tồn thực vật

Công trình khoa học đã công bố:

Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu đa dạng thực vật tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa, 2010

Bài báo:

Nghiên cứu đa dạng thực vật tại KBTTN Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa. Tập san: Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật, 2011. (Đồng tác giả)

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Pơ mu (Fokienia hodginsii (Dunn) A. Henry & Thomas) tại xã San sả hồ thuộc VQG Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai. Tạp chí Khoa học và công nghệ lâm nghiệp, 2013.

Lý lịch khoa học: Link

Thành tích:

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nghiên cứu khoa học, 2006

Đạt danh hiệu lao động tiên tiến các năm: 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013

6

ThS. PHAN VĂN DŨNG

Năm sinh: 1982

Ngạch công chức: Kỹ sư

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: phandungfuv@gmail.com

Điện thoại: 0915.256.389

Công việc đảm nhận: Phụ trách chính phòng tiêu bản thực vật, thu thập làm mới và xử lý tiêu bản thực vật, xây dựng dữ liệu thực vật.  Hiện đang là Nghiên cứu sinh tại Liên Bang Nga

Hướng nghiên cứu: Phân loại và Bảo tồn thực vật rừng, Quản lý tài nguyên rừng, lâm sản ngoài gỗ

Công trình khoa học đã công bố:

Luận văn thạc sỹ: Nghiên cứu phân loại các loài thuộc chi Táu (Vatica) và chi Sao (Hopea) thuộc họ Dầu (Dipterocarpaceae) tại Việt Nam, 2013. (Tóm tắt: Link)

Bài báo:

Nghiên cứu tính đa dạng và hệ thống hóa tập đoàn cây bản địa tại rừng thực nghiệm trường Đại học Lâm nghiệp. Tạp chí Khoa học công nghệ, 2011. (Đồng tác giả)

Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo tồn loài Đinh hương ( Dysoxylum cauliflorum Hiern 1875) tại Vườn Quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa. Tạp chí Khoa học công nghệ lâm nghiệp, 2013. (Đồng tác giả)

Lý lịch khoa học: Link

Thành tích:

Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trong 10 năm liên tục: từ 2005 – 2014.

Đạt danh hiệu học viên giỏi năm học 2011 – 2013

7

KS . NGUYỄN VĂN LÝ

Năm sinh: 1980

Ngạch công chức: Kỹ sư

Địa chỉ: Xóm 8, Nghĩa Hương, Quốc Oai, Hà Nội

Email: thienlyddsh@yahoo.com

Điện thoại: 0978.427.199

Công việc đảm nhận: Cán bộ nghiên cứu

+Xây dựng cơ sở dữ liệu về thực vật rừng

+Làm tiêu bản thực vật, tiêu bản gỗ, tiêu bản côn trùng

+Phụ trách phòng tiêu bản gỗ, hoa quả

+Trợ giúp thực hành môn thực vật rừng

+Đi thực địa thu thập mẫu tiêu bản, chụp ảnh và thu thập thông tin phục vụ cho công việc được giao

+Chủ trì và tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học.

Hướng nghiên cứu: Bảo tồn thực vật rừng, Phân loại thực vật; lâm sản ngoài gỗ; cây đô thị

- Phụ trách cách họ: Long não (Lauraceae), Thị (Ebenaceae), Đỗ quyên (Ericaceae), Bồ hòn (Sapindaceae).

- Nghiên cứu về cây có ích: cây thuốc, cây rau ăn.

- Nghiên cứu về cây rừng làm cảnh, cây xanh đô thị và cây có tác dụng đặc biệt.

Lý lịch khoa học: Link

Thành tích:

Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trong 4 năm: 2005; 2007; 2008; 2009.

8

KS. Trịnh Văn Thành

Năm sinh: 1988

Ngạch công chức: Kỹ sư

Địa chỉ: Tân Xuân, Xuân Mai, Hà Nội

Email: thanhvfu1234@gmail.com

Điện thoại: 0965.763.398

9

KTV. TRẦN THỊ TÚ DƯỢC

Năm sinh: 1983


 

Ngạch công chức: Kỹ thuật viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: trantuduocvfu@gmail.com

Điện thoại: 0984.379.766

Công việc đảm nhận: Phục vụ thực hành các môn thuộc bộ môn thực vật rừng.

Lý lịch khoa học: Link

Thành tích: Lao động tiên tiến từ năm 2007 - 201

 

 

10

ThS. BÙI MAI HƯƠNG

Năm sinh: 1973

 

Ngạch công chức: Kỹ sư hướng dẫn thực hành

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: binhhuongkt@gmail.com

Điện thoại: 0987.311.352

Môn học giảng dạy: Hướng dẫn THTT: Bệnh cây học, Sử dụng côn trùng và vi sinh vật có ích, Vi sinh vật môi trường, Sâu bệnh hại cây đô thị, Quản lý dịch hại tổng hợp.

Hướng nghiên cứu: Bệnh cây học, Sử dụng côn trùng và vi sinh vật có ích, Vi sinh vật môi trường, Sâu bệnh hại cây đô thị, Quản lý dịch hại tổng hợp.

Công trình khoa học đã công bố:

Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu bệnh Khô đỏ lá thông tại một số khu vực trồng thông thuộc tỉnh Hoà Bình, 2004. (Tóm tắt: Link)

Bài báo:

Đánh giá hiệu quả của các biện pháp kỹ thuật lâm sinh trong phòng trừ sâu hại tre Điền trúc (Dendrocalamus latiflorus Munro) tại trung tâm giống Ba Vì – Hà Tây. Thông tin Khoa học Lâm nghiệp, 2007

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học của bệnh khô lá Mây nếp (Calamus tetradactylus) tại công ty tư vấn đầu tư và phát triển Lâm nghiệp. Thông tin Khoa học Lâm nghiệp, 2008.

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học của bệnh khô lá Sa mộc (Cunninghamia lanceolata Hook) tại công ty tư vấn đầu tư và phát triển Lâm nghiệp. Thông tin Khoa học Lâm nghiệp, 2009

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học của bệnh đốm lá Nhội (Bischofia trifoliata Roxb) tại núi Luốt – Trường đại học Lâm nghiệp. Thông tin Khoa học Lâm nghiệp, 2010.

Nghiên cứu đặc điểm bệnh đốm lá Trám trắng (Canarium album Raeuschu) tại vườn ươm công ty tư vấn đầu tư và phát triển lâm nghiệp, Trường đại học Lâm nghiệp. Thông tin Khoa học Lâm nghiệp, 2011.

Nghiên cứu tính đa dạng về hình thái, giải phẫu của các loài nấm mục gỗ tại vườn Quốc gia Ba Vì - Hà Nội. Thông tin Khoa học Lâm nghiệp - Trường đại học Lâm nghiệp, 2012.

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học của bệnh khô lá Cẩm lai vú. Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp - Trường đại học Lâm nghiệp, 2013.

Lý lịch khoa học: Link

Thành tích:

Đạt danh hiệu Lao động giỏi 8 năm liên tục, từ 2000-2007

Bằng khen Công đoàn ngành: "Giỏi việc nước đảm việc nhà 5 năm 2001 – 2005."

Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2007

Đạt danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở các năm 2008-2011, 2013

11

 

ThS. BÙI ĐÌNH ĐỨC

Năm sinh: 1986


 

Ngạch công chức: Kỹ sư hướng dẫn thực hành.Hiện đang là Nghiên cứu sinh tại Liên Bang Nga.

Địa chỉ: Số nhà 28, tổ 4 Tân Xuân, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: ducbvtv1986@gmail.com

Điện thoại: 0978.686.922

Công việc đảm nhận: Cán bộ hướng dẫn thực hành, thực tập. Hiện đang là Nghiên cứu sinh tại Liên Bang Nga

Hướng nghiên cứu: Phân loại côn trùng, Bảo vệ thực vật, Quản lý cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học

Công trình khoa học đã công bố:

Bài báo:

Nghiên cứu đặc điểm đất đai tại khu vực nghiên cứu loài trúc đen (Phyllostachys nigra Munro) phân bố tạiSaPa – Lào Cai. Tạp chí KHLN, số 03, 2012. (Đồng tác giả)

Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo tồn loài Đinh hương (Dysoxylum cauliflorum Hiern 1875) tại VQG Bến En – Thanh Hóa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 01, 2012. (Đồng tác giả)

Nghiên cứu đề xuất biện pháp vật lý cơ giới trong phòng trừ Sâu róm bốn túm lông (Dasychira axutha Collennette) hại thông tại Lộc Bình – Lạng Sơn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 03, 2013. (Link)

Lý lịch khoa học: Link

12

ThS. BÙI XUÂN TRƯỜNG

Năm sinh: 1988

Ngạch công chức: Kỹ sư hướng dẫn thực hành

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: truongfuv88@gmail.com

Điện thoại: 0905.041.102

Công việc đảm nhận: Hướng dẫn thực hành môn: Côn trùng học, Sử dụng côn trùng và vi sinh vật có ích, Tài nguyên sinh vật

Hướng nghiên cứu: Côn trùng học, Côn trùng có ích.

Công trình khoa học đã công bố:

Luận văn thạc sỹ: Nghiên cứu khu hệ bướm ngày (Rhopalocera) và đề xuất các giải pháp quản lý, 2013. (Tóm tắt: Link)

Lý lịch khoa học: Link

Thành tích: Lao động tiên tiến từ năm 2011 - 2017

   

 

 

CÁC CÁN BỘ ĐÃ TỪNG CÔNG TÁC TẠI TRUNG TÂM

   

 

1. PGS.TS. HOÀNG VĂN SÂM
 

Chức vụ: Trưởng Phòng hợp tác quốc tế, nguyên Giám đốc Trung tâm Đa dạng sinh học

Năm sinh: 1977

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Số nhà 29, tổ 1 Tân Xuân, Xuân Mai, Hà Nội

Email: hoangvsam@yahoo.com

Điện thoại: 0977.326.427

Môn học giảng dạy:

Đại học: Thực vật rừng, Phân loại thực vật, Quản lý vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên.

Cao học: Quản lý rừng đặc dụng, Quản lý tài nguyên thực vật.

Tiến sĩ: Quản lý rừng đặc dụng.

Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ

Hướng nghiên cứu: Phân loại và bảo tồn thực vật, Bảo tồn đa dạng sinh học, Quản lý vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, Lâm sản ngoài gỗ, ABS.

Công trình khoa học đã công bố:

Sách:

Hoang Van Sam, K. Nanthavong & P.J.A. Kessler. 2004. Trees ofVietnam and Lao, Field guide for 100 economically and ecologically important species.LeidenUniversity. TheNetherlands

Hoang Van Sam, P. Baas & P.J.A. Keßler. 2008. Plant Biodiversity in Ben En National Park,Vietnam. Agricultural Publishing House,Hanoi,Vietnam

Keßler, P.J.A., M.S. Appelhans & Hoang Van Sam (eds). 2009. Plant families of South-east Asia. Syllabus for master students inLeidenUniversity. (Bài giảng dành cho học viên cao học tại Đại học tổng hợpLeiden, Hà Lan).

Hoang Van Sam. 2009. Uses and conservation of plant diversity in Ben En National Park, Vietnam. National herbarium of theNetherlands, theNetherlands

Hoàng Văn Sâm. 2013. Kỹ thuật trồng một số loài rau rừng có giá trị cao tại Lào Cai và Điện Biên. Trong Triệu Văn Hùng (chủ biên) Sinh kế vùng cao- Một số phương pháp tiếp cận mới. Nhà Xuất bản nông nghiệp.

Bài báo quốc tế:

Hoang Van Sam, K. Nanthavong & P.J.A. Kessler. 2004. Trees ofVietnam and Lao, Field guide for 100 economically and ecologically important species. Blumea 49:201-349.

http://www.ingentaconnect.com/content/nhn/blumea/2004/00000049/F0020002/art00001

Hoang Van Sam & P.C. van Welzen 2004. Revision of Annesijoa, Elateriospermum and the introduced species of Hevea in Malesia (Euphorbiaceae), Blumea 49: 425 - 440.

http://www.ingentaconnect.com/content/nhn/blumea/2004/00000049/F0020002/art00007

Van Sam & P.C. van Welzen. 2005. Elateriospermum. In K. Chayamarit & P.C. van Welzen. Euphorbiaceae. In: K. Chayamarit & K. Larsen (eds), Flora of Thailand 8, 1: 254 - 255. Forest Herbarium,Bangkok,Thailand.

Hoang Van Sam & P.C. van Welzen 2005. Revision of Annesijoa in Malesia in Euphorbiaceae of Malesia.

http://www.nationaalherbarium.nl/euphorbs/specA/AnnesijoaT.htm

Hoang Van Sam & P.C. van Welzen 2005. Revision of Elateriospermum in Malesia in Euphorbiaceae of Malesia.

http://www.nationaalherbarium.nl/euphorbs/specE/ElateriospermumT.htm

Hoang Van Sam & P.C. van Welzen 2005. Revision of Hevea in Malesia in Euphorbiaceae of Malesia.

http://www.nationaalherbarium.nl/euphorbs/specH/HeveaT.htm

Hoang Van Sam & H.P. Nooteboom. 2007. Ailanthus vietnamensis (Simaroubaceae). A new species fromVietnam. Blumea 52: 555 - 558.

http://www.ingentaconnect.com/content/nhn/blumea/2007/00000052/00000003/art00002

Hoang Van Sam, P. Baas & P.J.A. Keßler. 2008a. Traditional medicinal plants in Ben En National Park, Vietnam. Blumea 53: 569 - 601

http://www.ingentaconnect.com/content/nhn/blumea/2008/00000053/00000003/art00009

Hoang Van Sam P. Baas & P.J.A. Keßler. 2008b. Uses and conservation of plant species in a National Park - a case study of Ben En,Vietnam. Economic Botany 62: 574 – 593

http://www.springerlink.com/content/k0n7547lr6851853/

Hoang Van Sam, P. Baas, P.J.A. Keßler, J.W.F. Slik, H. Ter Steege & N. Raes. 2011. Human and environmental influences on plant diversity and composition in Ben En National Park, Vietnam. Journal ofTropicalForest Science 23(3): 328–337

http://www.frim.gov.my/v1/jtfsonline/jtfs/v23n3/328-337.pdf

Hoang Van Sam, Vu Van Dung, Xia Nanhe & Luu Hong Truong. 2013. A New species of Hopea (Dipterocarpaceae) fromVietnam. Global journal of Botanical science. 1.29-32.

http://savvysciencepublisher.com/downloads/gjbsv1n1a5/

Bài báo trong nước:

Hoàng Văn Sâm. 2008. Nghiên cứu bổ xung một loài Xâm Cánh mới- Xâm cánh Bến En Glyptopetalum sclerocarpum (Kurz) M.A Lawson (Celastraceae- Họ Dây Gối) cho hệ Thực vật Việt Nam. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp ViệtNam. Số 1: 526 - 529

Hoàng Văn Sâm. 2008. Nghiên cứu bổ xung một loài trong chi Đậu khấu – Myristica cho hệ Thực vật ViệtNam. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp ViệtNam. Số 3: 683 - 686.

Hoàng Văn Sâm. 2009. Bổ xung một loài Đén mới- Đén Bến En Timonius arborea Elmer (Rubiaceae - Họ Cà Phê) cho hệ Thực vật ViệtNam. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Số 11: 23-33.

Hoàng Văn Sâm. 2009. Lịch sử và xu hướng phân loại học Thực vật thế giới. Thông tin khoa học Lâm nghiệp. Trường Đại học Lâm Nghiệp. Số 2: 51-54

Hoàng Văn Sâm. 2010. Nghiên cứu sự khác nhau trong quan điểm phân loại giữa APG III với các hệ thống phân loại của ArmenTakhtajan. Thông tin khoa học Lâm nghiệp. Trường Đại học Lâm Nghiệp. Số 1: 64-66

Hoàng Văn Sâm. 2011. Nghiên cứu tính đa dạng tập đoàn cây gỗ bản địa tại rừng thực nghiệm trường Đại học Lâm nghiệp. Tạp chí Kinh tế sinh thái. Số 14. 100-103

Hoàng Văn Sâm & Xia Nianhe. 2011. Nghiên cứu xây dựng khóa tra các chi thuộc Họ Dầu – Dipterocarpaceae tại ViệtNam. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Số 11: 111-114.

Hoàng Văn Sâm & Phùng Văn Khoa. 2011. Nghiên cứu kiến thức bản địa của người dân trong sử dụng rau rừng tại hai tỉnh Lào Cai và Điện Biên. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Số 14: 96-100

Hoàng Văn Sâm & Nguyễn Hữu Cường. 2011. Nghiên cứu tính đa dạng thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. 860-864

Hoàng Văn Sâm & Nguyễn Thị Lương. 2011. Nghiên cứu kiến thức bản địa của người dân địa phương trong sử dụng rau rừng tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. 1276-1280

Vũ Quang Nam, Xia Nian-He, Hoàng Văn Sâm & Phan Minh Sáng. 2011. Bổ xung loài Michelia macclurei Dandy (Họ Mộc Lan – Magnoliaceae) cho hệ thực vật ViệtNam. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. 220-222

Vũ Quang Nam, Xia Nian-He, Jacinto C. Regalado & Hoàng Văn Sâm. 2011. The taxonomy and conservation status of Michelia balansae (Aug. DC.) Dandy (Magnoliaceae) inVietnam. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. 757-762

Hoàng Văn Sâm, Nguyễn Việt Bách & Phạm Hoàng Phi. 2012. Hệ thực vật khu bảo tồn Phong Quang, tỉnh Hà Giang.Tạp chí khoa học và công nghệ lâm nghiệp, Số 1. 58-64

Hoang Van Sam. 2012. Traiditional kowledge of Muong and Dao ethnic minority groups on medicinal plants inBaViNational Park.Vietnam. Journal of Biology. Vol. 32. 87-90

Hoàng Văn Sâm, Nguyễn Văn Quyết. 2012. Đặc điểm hệ thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 8: 85-89

Vũ Quang Nam, Hoàng Văn Sâm. 2012. Đặc điểm hình thái và phân loại các loài của chi Miên mộc (Kmeria) thuộc học Mộc Lan (Magnoliaceae). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 12: 89-95

Hoàng Văn Sâm. 2012. Nghiên cứu phân loại và bảo tồn loài Vân sam Phansipăng (Abies delavayi Franch. subsp. fansipanensis (Q.P.Xiang, L.K.Fu & Nan Li) Rushforth). Tạp chí Kinh tế sinh thái. Số 42+43. 3-6

Hoàng Văn Sâm & Nguyễn Thị Kim Phượng. 2012. Nghiên cứu tính đa dạng thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, tỉnh Yên Bái. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Số 2: 91-95

Hoàng Văn Sâm, 2013. Nghiên cứu bổ xung một loài sao mới – Sao đá Phong Nha (Hopea exalata W.T.Lin, Y.Y. Yang & Q.S. Hsue) họ Dầu – Diptercarpaceae cho hệ thực vật Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 10. 94-98

Hoàng Văn Sâm, 2013. Hệ thực vật thân gỗ bản địa rừng quốc gia Đền Hùng. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 1. 96-100

Hoàng Văn Sâm, Trần Đức Dũng. 2013. Tính đa dạng và hiện trạng bảo tồn các loài ngành thực vật trần (Gymnosperm) tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Nghệ An. Tạp chí khoa học và công nghệ lâm nghiệp Số 1. 40-47

Hoàng Văn Sâm, Nguyễn Trọng Quyền. 2013. Thành phần loài và hiện trạng bảo tồn các loài thực vật Hạt trần rừng Pha Phanh, tỉnh Thanh Hóa. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 5. 88-93

Đinh Thị Hoa, Nguyễn Lương Thiện & Hoàng Văn Sâm. 2014. Tính đa dạng và hiện trạng bảo tồn các loài ngành thực vật trần (Gymnosperm) tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha, Sơn La. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 15. 109-115

Lý lịch khoa học: Link

Thành tích:

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2013.

Danh hiệu giảng viên giỏi (liên tục từ năm 2009 đến nay)

Tài năng khoa học toàn quốc trẻ được tuyên dương năm 2012

Đảng viên tiêu biểu xuất sắc Thủ đô Hà Nội năm 2010, 2012 vì có thành tích trong nghiên cứu khoa học

Giải thưởng "Quả cầu vàng" năm 2011 (một trong 10 thanh niên có thành tích xuất sắc toàn quốc về nghiên cứu khoa học)

Huy hiệu "Tuổi trẻ sang tạo" của Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Giải thưởng Sao tháng giêng dành cho Nghiên cứu sinh Việt Nam xuất sắc tại nước ngoài vì có thành tích nghiên cứu khoa học

Bằng khen Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan về thành tích học tập và nghiên cứu khoa học

Bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Bằng khen của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đạo tạo về nghiên cứu khoa học

Bằng khen của chủ tịch quỹ VIFOTEC về nghiên cứu khoa học.

   

 

2. ThS . HOÀNG THỊ TƯƠI

Năm sinh: 1979
 

Ngạch công chức: Kỹ sư

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: tuoi_hoang2004@yahoo.com

Điện thoại: 01296.071.179

Công việc đảm nhận: Cán bộ nghiên cứu

Hướng nghiên cứu: Động vật, Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Du lịch sinh thái

Công trình khoa học đã công bố:

Bài báo:

Nghiên cứu đa dạng thành phần loài ếch nhái tại Khu BTTN Thượng Tiến, Hòa Bình. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2009. (Đồng tác giả)

Hiện trạng phát triển du lịch sinh thái của Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai. Tạp chí Kinh tế sinh thái, 2009. (Đồng tác giả)

New country records of reptiles from Laos. Biodiversity Data Journal, 2013. (Đồng tác giả)

Đặc điểm sinh học và sinh thái loài Gà tiền mặt vàng trong điều kiện nhân nuôi. Tạp chí Khoa học và Công nghệ lâm nghiệp, 2013. (Đồng tác giả)

New records of amphibians from Thuong Tien Nature Reserve, Hoa Binh Province. Vietnam, Herpetology Notes, 2014. (Đồng tác giả)

Lý lịch khoa học: Link

Thành tích: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm học: (2009 – 2010; 2010 – 2011; 2011 – 2012; 2012 – 2013).

 

           

 

 


Chia sẻ

Tin nổi bật