LÝ LỊCH KHOA HỌC

10 tháng 12, 2013

 

              

1. Họ và tên:    HOÀNG THỊ TƯƠI

2. Năm sinh:  1979                                              3. Nam/Nữ: Nữ

4.  Học hàm:                                                              Năm được phong:

     Học vị: Thạc sỹ                                                     Năm đạt học vị: 2008

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:

 

 

 Khoa học Tự nhiên        

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ          

Khoa học Y dược                     

 Khoa học Xã hội             

Khoa học Nhân văn                              

Khoa học Nông nghiệp           

 Mã chuyên ngành KH&CN:

4

0

4

0

3

 Tên gọi: Quản lý và bảo vệ rừng

 

6. Chức danh nghiên cứu:     Kỹ sư                 Chức vụ hiện nay:

7. Địa chỉ nhà riêng: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

    Điện thoại NR:                                      ;CQ: 0433840628; Mobile: 01296071179

    E-mail: tuoi_hoang2004@yahoo.com

8. Cơ quan - nơi  làm việc của cá nhân:

    Tên cơ quan: Trường Đại học Lâm nghiệp

Tên người đứng đầu: Trần Văn Chứ

Địa chỉ cơ quan: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

    Điện thoại: 0433840628            ;Fax:  0433840063  ;Website: htttp://www. vfu.edu.vn.

9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Lâm nghiệp-Việt Nam

Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng

2004

Thạc sỹ

Đại học Lâm nghiệp-Việt Nam

Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng

2008


10. Trình độ ngoại ngữ

TT

Tên ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

1

Anh

Khá

Khá

Khá

Khá

 

 

 

 

 

 


11. Quá trình công tác

Thời gian

(từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Lĩnh vực chuyên môn

Cơ quan công tác

2009-2010

Thử việc kỹ sư

Động vật rừng, Đa dạng sinh học

Xuân Mai, Chương Mĩ, Hà Nội

2010- nay

Kỹ sư

Động vật rừng, Đa dạng sinh học

Xuân Mai, Chương Mĩ, Hà Nội

 

12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng )

Năm công bố

1

Tạp chí quốc gia

 

 

 

1.1

Hiện trạng phát triển du lịch sinh thái của vườn Quốc gia Hoàng Liên, Lào Cai

Đồng tác giả

Kinh tế sinh thái

2009

1.2

Nghiên cứu đa dạng thành phần loài ếch nhái Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến, tỉnh Hoà Bình

Tác giả

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2009

1.3

Đặc điểm sinh học và sinh thái học loài Gà tiền mặt vàng (Polyplectron bicalcaratum Linnaeus, 1758) trong điều kiện nuôi nhốt

Tác giả

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

2013


15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Tư liệu hóa hệ thống mẫu tiêu bản động vật tại Trung tâm Đa dạng sinh học, Trường đại học Lâm nghiệp

2010

Nhiệm vụ khoa học Trường đại học Lâm nghiệp

Đã nghiệm thu – xếp loại giỏi

Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học Việt Nam

2010

Nhiệm vụ khoa học Trường đại học Lâm nghiệp

Đã nghiệm thu-xếp loại giỏi

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái và kỹ thuật nhân nuôi loài Gà tiền mặt vàng - Polyplectron bicalcarratum (Linnaeus, 1758) phục vụ bảo tồn nguồn gen và phát triển kinh tế địa phương

2012-2014

 

Chương trình Bộ NN&PTNT

Chưa nghiệm thu

Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học Việt Nam

2012

Nhiệm vụ khoa học Trường đại học Lâm nghiệp

Đã nghiệm thu-xếp loại giỏi

Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông

2013

Nhiệm vụ khoa học Trường đại học Lâm nghiệp

Đã nghiệm thu-xếp loại giỏi

18. Giới thiệu những chuyên gia khác trong cùng lĩnh vực nghiên cứu KH&CN

TT

Họ và tên

Nơi công tác

Địa chỉ liên lạc

Điện thoại

1

Đỗ Quang Huy

Trường Đại hoc Lâm Nghiệp

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

0904300431

2

Đồng Thanh Hải

Trường Đại hoc Lâm Nghiệp

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

0915452657

3

Vũ Tiến Thịnh

Trường Đại hoc Lâm Nghiệp

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

0912114373

4

Lưu Quang Vinh

Trường Đại hoc Lâm Nghiệp

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

0912862350

 

 

                  

Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013

KÝ TÊN

 

 

                                                                                                                                                 Hoàng Thị Tươi


Chia sẻ

Tin nổi bật