LÝ LỊCH KHOA HỌC

10 tháng 12, 2013

 

1. Họ và tên: Bùi Đình Đức

2. Năm sinh:                        21/02/1986                      3. Nam/Nữ:   Nam

4. Học vị: Thạc sỹ                                                        Năm đạt học vị:  2011

5. Chức danh nghiên cứu:     Kỹ sư HDTH

6. Chức vụ:  Cán bộ Trung tâm  Đa dạng Sinh học

7. Địa chỉ nhà riêng: Số nhà 28, tổ 4 Tân Xuân, Xuân Mai, Hà Nội

8. Địa chỉ Cơ quan: TT  Đa dạng sinh học, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Hà Nội

    Điện thoại: 0978686922                            E-mail: ducbvtv1986@gmail.com

9. Cơ quan - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm Đề tài, Dự án:

     Tên Cơ quan: Trường Đại học Lâm nghiệp

     Tên người Lãnh đạo: PGS.TS. Trần Văn Chứ

     Điện thoại người Lãnh đạo: 0433840233

     Địa chỉ Cơ quan: Xuân Mai - Chương Mỹ, Hà Nội

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Thạc sĩ

Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam

Quản lý Tài nguyên rừng

2011

Đại học

Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam

Quản lý Tài nguyên rừng

2007

11. Quá trình công tác

Thời gian

 

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

02/2008 – 08/2009

KS.HDTH

Trung tâm thí nghiệm thực hành

Khoa Quản lý tài nguyên rừng & MT

Trường Đại học Lâm Nghiệp

Xuân Mai, Hà Nội

09/2009 - nay

Cán bộ nghiên cứu

KS.HDTH

Trung tâm Đa dạng sinh học

Khoa Quản lý tài nguyên rừng & MT

Trường Đại học Lâm Nghiệp

Xuân Mai, Hà Nội

12. Các công trình công bố chủ yếu

(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn trong 5 năm gần nhất)

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố

1

Bài báo: "Nghiên cứu đặc điểm đất đai tại khu vực nghiên cứu loài trúc đen (Phyllostachys nigra Munro) phân bố tại Sa Pa – Lào Cai

Đồng tác giả

Tạp chí KHLN số 03

2012

2

Bài báo: "Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo tồn loài Đinh Hương (Dysoxylum cauliflorum Hiern 1875) tại VQG Bến En – Thanh Hóa"

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp số 01

2012

3

Bài báo: "Nghiên cứu đề xuất biện pháp vật lý cơ giới trong phòng trừ Sâu róm 4 túm lông (Dasychira axutha Collennette) hại thông tại Lộc Bình – Lạng Sơn"

Tác giả

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp số 03

2013

13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp

 (liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)

 

TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

1

Bằng tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy

2007

2

Bằng tốt nghiệp Thạc sỹ Khoa học Lâm nghiệp

2011

3

Chứng chỉ phương pháp giảng dạy Đại học

2012

4

Chứng nhận tham gia hội thảo đào tạo về Ứng dụng GIS vào quản lý tài nguyên thiên nhiên

 2014

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn

(liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

1

 

 

 

 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì, tham gia.

Tên đề tài,dự án chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình

 

Tình trạng đề tài

 

Xây dựng cơ sở dữ liệu bướm ngày tại khu rừng thực nghiệm Trường Đại học Lâm nghiệp

 2014 Cấp cơ sở Chưa nghiệm thu

Nghiên cứu đề xuất biện pháp vật lý cơ giới trong phòng trừ Sâu róm 4 túm lông (Dasychira axutha Collennette) hại thông tại Lộc Bình – Lạng Sơn.

 

2010

Cấp cơ sở

Đã nghiệm thu

Tên đề tài,dự án tham gia (cộng tác viên)

 

 

 

Xây dựng cơ sở dữ liệu Đa dạng sinh học KBTTN Pù Luông – Thanh Hóa

2013

Cấp cơ sở

Đã nghiệm thu

Xây dựng cơ sở dữ liệu Đa dạng sinh học ViệtNam

2012

Cấp cơ sở

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo tồn loài Đinh Hương (Dysoxylum cauliflorum Hiern 1875) tại VQG Bến En – Thanh Hóa

2011

Cấp cơ sở

Đã nghiệm thu

Xây dựng cơ sở dữ liệu Đa dạng sinh học ViệtNam

2010

Cấp cơ sở

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái cơ bản và biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu róm 4 túm lông thuộc họ Ngài độc (Lymantriidae) hại thông tại vùng Đông Bắc

2009-2011

Cấp bộ

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh vật học loài Trúc đen (Phyllostachys nigra Munro,1868) phục vụ cho công tác bảo tồn

2010-2012

Cấp bộ

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu biện pháp quản lý tổng hợp sâu hại măng các loài tre đang trồng phổ biến ở ViệtNam

2006-2008

Cấp bộ

Đã nghiệm thu

Xây dựng mô hình trồng cây lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng tại Vườn sưu tập trường Đại học Lâm nghiệp.

2008-2010

Cấp cơ sở

Đã nghiệm thu

16. Giải thưởng

(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)

 

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác

(liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)

                   

Xuân Mai, ngày 14 tháng 02 năm 2013

 

TỔ CHỨC - NƠI  LÀM VIỆC CỦA CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM (HOẶC THAM GIA THỰC HIỆN CHÍNH) ĐỀ TÀI, DỰ ÁN[1]

(Xác nhận và đóng dấu)

 

 

 

 

 

Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần thiết để Ông Đức tham gia thực hiện đề tài, dự án

 

 

CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM

(HOẶC THAM GIA THỰC HIỆN CHÍNH)

ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

(Họ, tên và chữ ký)

 

 

 


Chia sẻ

Tin nổi bật