Cơ cấu tổ chức

12 tháng 12, 2012
Trung tâm Đa dạng sinh học được thành lập ngày 11 tháng 09 năm 2009 theo Quyết định số 661/QĐ – ĐHLN-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. Sau đó, Trung tâm được đổi tên thành Trung...

CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

  • Thu thập, lưu trữ, cập nhật, quản lý và chia sẻ thông tin về đa dạng sinh học ở Việt Nam. Giám định các loài động vật, thực vật rừng và côn trùng lâm nghiệp.
  • Nghiên cứu bảo tồn thực vật, động vật rừng; bệnh cây rừng; nguyên nhân gây suy thoái tài nguyên rừng; giải pháp nâng cao chất lượng rừng; quản lý lửa rừng ứng phó với biến đổi khí hậu​
  • Quản lý rừng bền vững
  • Cung cấp các dịch vụ về khoa học công nghệ, quản lý Đa dạng sinh học, điều tra giám sát Đa dạng sinh học, kiểm định mẫu và giám định loài, dịch vụ môi trường rừng, hỗ trợ xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động bảo tồn Đa dạng sinh học.
  • Thực hiện các đề tài, dự án về phân loại và bảo tồn động thực vật; bảo tồn và quản lý đa dạng sinh học; dịch vụ môi trường; giáo dục môi trường; lâm sản ngoài gỗ; quản lý sâu bệnh hại;
  • Thành lập hệ thống mạng lưới thông tin về Đa dạng sinh học của Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin và mẫu vật với các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, các viện nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài nước.
  • Thiết lập khung chương trình hợp tác trao đổi cán bộ, giảng viên, thực tập sinh, sinh viên trong và ngoài nước về Đa dạng sinh học. Phối hợp với các Khoa, bộ môn giảng dạy lý thuyết, thực hành, thực tập các lĩnh vực Thực vật, Động vật, Côn trùng, Bệnh cây và Đa dạng sinh học, lâm sản ngoài gỗ, quản lý rừng đặc dụng cho các bậc đại học, cao học và nghiên cứu sinh. Tham gia biên soạn giáo trình, bài giảng liên quan đến Đa dạng sinh học cho các cấp học.

HỢP TÁC: Trung tâm có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức, cơ quan trong và ngoài nước  về  đa dạng sinh học, động, thực vật, côn trùng và biến đổi khí hậu.

Hợp tác với Đại học

Leiden – Hà Lan

Tham dự hội thảo quốc tế

Thảo luận hợp tác với Trung tâm CIRAD – Pháp

 

XUẤT BẢN: Trung tâm đã xuất bản 04 đầu sách chuyên môn, 07 bài báo quốc tế (Blumea, Economic botany, Flora of Thailand, Flora of Malesiana…) và 07 bài báo trong nước.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

                                 

     

Tập huấn về ĐDSH cho cán bộ Kiểm lâm

Tập huấn  quốc tế về LSNG 

Chương trình ASEAN LINK

Điều tra đánh giá tài nguyên thực vật rừng

 

 

 

 

 

GS. Jan Van Tol, giám đốc nghiên  cứu bảo tàng thiên nhiên Hà Lan thăm phòng tiêu bản thú

 

Làm việc với  chuyên gia lâm nghiệp Nhật Bản

 

Nghiên cứu  - bảo quản tiêu bản Chim

 

 

 


Chia sẻ

Tin nổi bật