Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Đa dạng sinh học

20 tháng 12, 2012
Trung tâm Đa dạng sinh học được thành lập ngày 11 tháng 09 năm 2009 theo Quyết định số 661/QĐ – ĐHLN-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. Sau đó, Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm Đa dạng sinh học và Quản lý rừng bền vững vào ngày 23 tháng 11 năm 2016 theo Quyết định số 3256/QĐ-ĐHLN-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.

 

Chức năng, nhiệm vụ

Thu thập, lưu trữ, cập nhật, quản lý và chia sẻ thông tin về đa dạng sinh học ở Việt Nam. Giám định các loài động vật, thực vật rừng và côn trùng lâm nghiệp.

Nghiên cứu bảo tồn thực vật, động vật rừng; bệnh cây rừng; nguyên nhân gây suy thoái tài nguyên rừng; giải pháp nâng cao chất lượng rừng; quản lý lửa rừng ứng phó với biến đổi khí hậu​

Cung cấp các dịch vụ về khoa học công nghệ, quản lý Đa dạng sinh học, điều tra giám sát Đa dạng sinh học, kiểm định mẫu và giám định loài, dịch vụ môi trường rừng, hỗ trợ xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động bảo tồn Đa dạng sinh học.

Thực hiện các đề tài, dự án về phân loại và bảo tồn động thực vật; bảo tồn và quản lý đa dạng sinh học; dịch vụ môi trường; giáo dục môi trường; lâm sản ngoài gỗ; quản lý sâu bệnh hại;

Thành lập hệ thống mạng lưới thông tin về Đa dạng sinh học của Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin và mẫu vật với các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, các viện nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài nước.

Thiết lập khung chương trình hợp tác trao đổi cán bộ, giảng viên, thực tập sinh, sinh viên trong và ngoài nước về Đa dạng sinh học. Phối hợp với các Khoa, bộ môn giảng dạy lý thuyết, thực hành, thực tập các lĩnh vực Thực vật, Động vật, Côn trùng, Bệnh cây và Đa dạng sinh học, lâm sản ngoài gỗ, quản lý rừng đặc dụng cho các bậc đại học, cao học và nghiên cứu sinh. Tham gia biên soạn giáo trình, bài giảng liên quan đến Đa dạng sinh học cho các cấp học.

Hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế của Trung tâm

Cán bộ trung tâm tham gia giảng dạy cho bậc Đại học và sau đại học các lĩnh vực Thực vật rừng, động vật rừng, côn trùng rừng, bệnh cây rừng, bảo vệ thực vật, lâm sản ngoài gỗ, bảo tồn thực vật và quản lý rừng đặc dụng.

Trung tâm Đa dạng sinh học cung cấp các khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn cho các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên về các lĩnh vực: Nhận biết động vật rừng, nhận biết thực vật rừng, điều tra giám sát đa dạng sinh học, quản lý rừng đặc dụng, kỹ năng thu hái, xử lý và bảo quản tiêu bản, Kỹ thuật gây trồng lâm sản ngoài gỗ; Giáo dục bảo tồn dựa vào cộng đồng; Quản lý rừng bền vững, ứng dụng GIS trong quản lý đa dạng sinh học.

Trung tâm có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học, viên nghiên cứu, tổ chức, cơ quan trong và ngoài nước như: Trường đại học Leiden Hà Lan, Trung tâm đa dạng sinh học quốc gia Hà Lan, Vườn thực vật Hoa Nam Trung quốc, Bảo tàng thiên nhiên quốc gia Pháp, Viên nghiên cứu Lâm Nghiệp Malysia, Viện tiêu bản Thực vật Inđônêsia, Trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp Pháp (CIRAD), Đại học Greifswald, cộng hòa liên bang Đức; Đại học Seoul, Hàn Quốc…các tổ chức quốc tế như IUCN, WWF, GIZ, JICA… Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật; Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam; Viện điều tra quy hoạch rừng; Viện sinh học nhiệt đới; Cục bảo tồn đa dạng sinh học (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Ban quản lý các dự án Lâm Nghiệp Vụ bảo tồn thiên nhiên, Cục Kiểm Lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).

Trung tâm đã hướng dẫn 33 học viên cao học đã bảo vệ thành công luân văn Thạc sĩ, hướng dẫn chính 3 Nghiên cứu sinh, hướng dẫn phụ 1 nghiên cứu sinh Trung Quốc. Ngoài ra Trung tâm còn tham dự rất nhiều các cuộc hội nghị khoa học kỹ thuật của Việt Namvà Quốc tế.

Đề tài/dự án nghiên cứu:

Cán bộ Trung tâm đã và đang chủ trì  nhiều đề tài, dự án cấp Nhà nước, đề tài hợp tác quốc tế, đề tài cấp bộ, đề tài cấp địa phương,  đề tài cấp cơ sở và nhiều đề tài cấp khoa, cấp bộ môn. Bên cạnh đó Trung tâm còn tham gia cộng tác nhiều đề tài các cấp.


Chia sẻ

Tin nổi bật