Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Đa dạng sinh học

20 tháng 12, 2012
Trung tâm Đa dạng sinh học được thành lập ngày 11 tháng 09 năm 2009 theo Quyết định số 661/QĐ – ĐHLN-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. Sau đó, Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm Đa dạng sinh học và Quản lý rừng bền vững vào ngày 23 tháng 11 năm 2016 theo Quyết định số 3256/QĐ-ĐHLN-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.

Chức năng của Trung tâm:

         Thu thập, lưu trữ, cập nhật và chia sẻ thông tin về đa dạng sinh học và quản lý rừng bền vững ở Việt Nam;

         Tham gia đào tạo Đại học và Sau đại học theo kế hoạch của Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường và Trường Đại học Lâm nghiệp;

         Thực hiện các chương trình, dự án, chuyển giao khoa học công nghệ; hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước về đa dạng sinh học và quản lý rừng bền vững.

Hệ thống mẫu tiêu bản sinh vật rừng của Trung tâm:

         Trung tâm hiện lưu trữ khoảng gần 10.000 mẫu tiêu bản thực vật trong Herbarium (Code: VNF); mẫu tiêu bản TYPE của 10 loài thực vật; 683 mẫu tiêu bản gỗ; 927 mẫu tiêu bản lưỡng cư, bò sát; 156 mẫu tiêu bản thú; 116 mẫu tiêu bản chim; gần 1000 tiêu bản côn trùng;

         Trung tâm quản lý Vườn sưu tập các loài bướm và côn trùng với diện tích trên 5000m².

 

Web: http://bsfm.vnuf.edu.vn/                 Email: bsfm@vfu.edu.vn

 

Functions of the Center:

To collect, store, update and share database on biodiversity and sustainable forest management in Vietnam;

To participate in training undergraduate and postgraduate students under the plans of the Faculty of Forest Resources and Environmental Management, and Vietnam National University of Forestry;

To carry out programs, projects; transfer science and technology; and cooperate with national and international partners in the areas of biodiversity and sustainable forest management.

The specimen system of forest creatures in the Center:

The center currently stores about 10,000 plant specimens in the Herbarium (Code: VNF); TYPE specimens of 10 plant species; 683 wood specimens; 927 amphibian and reptile specimens; 156 mammal specimens; 116 bird specimens; and nearly 1,000 insect specimens;

The center also manages a garden of butterfly and other insect collection with an area of ​​over 5000m².

Web: http://bsfm.vnuf.edu.vn/                 Email: bsfm@vfu.edu.vn


Chia sẻ

Tin nổi bật